Invånarinitiativ

Invånarinitiativet är ett sätt att utöva medinflytande och genom det kan  kommuninvånarna föra fram sina synpunkter på kommunala frågor. Enskilda eller grupper av invånare i en kommun kan påverka kommunens verksamhet eller beslutsfattandet direkt genom att lämna in ett skriftligt invånarinitiativ. I 23 § i kommunallagen (410/2015) finns det bestämmelser om kommuninvånarnas rätt att komma med initiativ. 

Utöver kommuninvånarna har sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Även de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Om initiativtagarna utgör minst två procent av invånarna i kommunen ska initiativet behandlas av fullmäktige inom sex månader. Tröskeln för behandling av initiativ har sänkts: i den kommunallag som gällde fram till 1.6.2017 (356/1995) var andelen minst två procent av kommunens röstberättigade invånare.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till dess behörighet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

I kommunerna läggs i snitt sju invånarinitiativ fram årligen

Enligt Kommunförbundets enkätundersökning lades det fram i snitt sju initiativ per kommun år 2017. Antalet initiativ varierade från noll till 98.  Ju större kommun, desto fler invånarinitiativ läggs det fram: antalet varierar mellan i snitt två initiativ i kommuner med mindre än 5000 invånare och 42 initiativ i kommuner med fler än 100 000 invånare. Det finns dock stora variationer mellan kommunerna i samma storleksklass.

Antal invånarinitiativ i Finlands fastlandskommuner 2015–2017 (antal i snitt, N= minst 171). Källa: Kommunförbundets enkäter.

antal invånarinitiativ

Antalet invånarinitiativ varierar i någon mån från år till år. Under granskningsperioden 2005–2017 lades flest initiativ fram år 2011, minst år 2016.

Invånarinitiativen gäller oftast tekniska tjänster

Invånarinitiativen gäller oftast tekniska tjänster. Initiativen tar upp bland annat trafiksäkerhet (hastighetsbegränsningar, farthinder, anläggande av gång- och cykelvägar, gatubelysning), gatuunderhåll, parker och idrottsanläggningar.

Näst vanligast efter tekniska tjänster är kultur- och fritidstjänster och därefter kommer småbarnspedagogik och undervisning. Initiativen gäller till exempel bevarande av skolnätet, skolskjutsar och bokbussar. Många av initiativen som berör socialväsendet gäller kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn och äldreservice.

Invånarinitiativ per sektor 2017. Andelen för de kommuner som nämnt sektorn i fråga bland de tre vanligaste sektorerna som invånarinitiativen gäller (% av uppgiftslämnarna, N= 182).

invånarinitiativ

Källa: Kommunförbundets enkät 2018.

tags