Representativ demokrati

Den kommunala självstyrelsen har ett starkt skydd i Finlands lagstiftning. I grundlagen avser den kommunala självstyrelsen kommuninvånarnas självstyrelse.

Lokalförvaltningen i Finland bygger på representativ demokrati.

Den representativa demokratin bygger på kommuninvånarnas rösträtt som de utnyttjar vart fjärde år i kommunalvalet. Då väljs representanterna till kommunfullmäktige.

På dessa sidor finns information om de kommunala förtroendevaldas verksamhet.

Valtuuston kokous

Fullmäktiges verksamhet och uppgifter

Fullmäktige är det förtroendeorgan som utövar den högsta beslutanderätten i kommunen. Fullmäktige får sina befogenheter av kommuninvånarna i kommunalvalet. Fullmäktige uttrycker kommunens vilja.

narrow
Valtuustotyön kehittäminen

Utveckling av fullmäktigearbetet

På denna sida har olika verktyg sammanställts för att stödja utvecklingen av fullmäktigearbetet i kommunerna.

narrow
Hallituksen kokous

Styrelsens verksamhet och uppgifter

Kommunstyrelsen är, liksom fullmäktige, ett obligatoriskt organ i kommunen. Den har en mycket central roll inom kommunförvaltningen.

narrow
Hallitustyön arviointi

Utvärdering av styrelsearbetet

Ett gott styrelsearbete är en framgångsfaktor för kommunerna. Styrelsen är nyckeln till förnyelserna. Den styr processen med att utarbeta strategin och genomförandet av reformerna.

narrow
Suositus

Rekommendation om fungerande styrelsearbete

Finlands Kommunförbund rekommenderar att kommunerna börjar följa principerna för ett gott styrelsearbete. Konkret innebär detta att kommunerna i början av valperioden kommer överens om de politiska spelreglerna för styrelsearbetet och fastställer

narrow
lautakunta

Nämndernas verksamhet och uppgifter

Nämnderna är organ som är underställda kommunstyrelsen. De sköter uppgifter av bestående karaktär inom sitt område. Det är fullmäktige som beslutar om nämndernas uppgifter.

narrow
Kaaviokuva

Andra organ

Kommunens organ är förutom fullmäktige kommunstyrelsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer.

narrow