Andra organ

Kommunens organ är förutom fullmäktige kommunstyrelsen, nämnder och direktioner, deras sektioner samt kommittéer.

Direktioner

Direktioner har en annan ställning än nämnder. De kan lyda under styrelsen eller en nämnd. En direktion kan sköta ett smalare uppgiftsområde, till exempel inom ledningen av en särskild inrättning eller skola.

Också något annat organ än fullmäktige, till exempel en nämnd, kan besluta om valet av direktionsledamöter. Vid valet av ledamöter kan man också tillämpa brukar- eller personaldemokrati. I det fallet kan ledamöterna väljas utgående från ett förslag av personalen eller servicebrukarna inom kommunala affärsverk. Villkoren för valbarhet till direktionen är mindre strikta än för andra organ.

Kommittéer och sektioner

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och nämnderna kan tillsätta kommittéer som stöd för sin verksamhet. Deras mandattid är begränsad. Samtidigt som fullmäktige ger fullmakt till en kommitté bestäms också befogenheterna. Befogenheterna kan vara antingen allmänt formulerade eller begränsade till någon specifik uppgift. Valbarheten till kommittéerna har inga strikta begränsningar. Man har på så vis velat betona organets roll som sakkunnig.

I kommunernas instruktioner kan ingå bestämmelser om sektioner i anslutning till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och direktioner. Fullmäktige väljer sektionsledamöterna eller ger ett annat organ fullmakt att besluta om inrättandet av en sektion och valet av ledamöterna. I allmänhet består sektionerna av ledamöter och ersättare i respektive organ, med vissa undantag.