Fullmäktiges verksamhet och uppgifter

Fullmäktige är det förtroendeorgan som utövar den högsta beslutanderätten i kommunen. Fullmäktige får sina befogenheter av kommuninvånarna i kommunalvalet. Fullmäktige uttrycker kommunens vilja.

Till fullmäktiges uppgifter hör, utöver att fatta beslut om kommunens verksamhet och ekonomi, att främja kommuninvånarnas direkta deltagande i kommunens verksamhet och beslutsprocesser.

 Kommunallagen reglerar såväl fullmäktigeledamöternas som andra förtroendevalda personers valbarhet, ställning och befogenheter.

Kommunallagen betonar fullmäktiges roll som kommunens strategiska ledare. Rollen betonar visionerna och förmågan att se och skapa riktlinjer för den kommunala verksamhetens långsiktiga mål och syften.

Till fullmäktiges uppgifter hör att:

 • besluta om de centrala målen för verksamheten och ekonomin
 • besluta om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras
 • besluta om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänna budgeten
 • besluta om de allmänna grunderna för avgifterna för kommunens tjänster och andra prestationer
 • besluta om de mål för verksamheten och ekonomin som ska ställas upp för kommunens affärsverk
 • besluta om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för någon annans skuld
 • utse ledamöter i kommunens organ, om inte något annat bestäms i kommunallagen
 • besluta om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 • utse revisorer
 • godkänna bokslutet och besluta om ansvarsfrihet
 • besluta om andra frågor som fullmäktige enligt lagstiftning och andra bestämmelser ska besluta om

Bestämmelserna om fullmäktige i den nya kommunallagen (410/2015) träder i kraft 1.6.2017. En lista över fullmäktiges lagstadgade uppgifter finns i lagens 14 §.

Också 37 § om kommunstrategin träder i kraft 1.6.2017. Fullmäktige beslutar i kommunstrategin om målen för kommunens verksamhet och ekonomi på lång sikt. I strategin ska bland annat  beaktas kommuninvånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan.