Nämndernas verksamhet och uppgifter

Nämnderna är organ som är underställda kommunstyrelsen. De sköter uppgifter av bestående karaktär inom sitt område. Det är fullmäktige som beslutar om nämndernas uppgifter.

Nämnderna ska verka i nära anslutning till serviceproduktionen samt leda och övervaka tjänsteproduktionen i kommunen. Till nämndernas roll hör också att stärka och lyfta fram medborgaraspekten vid utvecklingen av serviceproduktionen.

Nämndstrukturen varierar i kommunerna. Obligatoriska nämnder är endast revisions- och valnämnden. Fullmäktige kan i en instruktion bestämma att endast fullmäktigeledamöter och deras ersättare väljs till nämnderna. På så vis vill man framhäva fullmäktiges makt och politiska ansvar. Nämndledamöternas valbarhet regleras i kommunallagen.