Rekommendation om fungerande styrelsearbete

Finlands Kommunförbund rekommenderar att kommunerna börjar följa principerna för ett gott styrelsearbete. Konkret innebär detta att kommunerna i början av valperioden kommer överens om de politiska spelreglerna för styrelsearbetet och fastställer styrelsens arbetsuppgifter.

Ett gott styrelsearbete omfattar följande:

 • strategitänkande
 • styrelseprogrammet som ett politiskt avtal
 • koncernstyrning
 • samarbete med fullmäktige
 • nämnderna och kommundirektören
 • samarbete med samarbetsorganisationerna
 • styrelseordförandens och ledamöternas verksamhetsförutsättningar
 • styrelseordförandens och ledamöternas kompetensområden
 • mötes- och arbetsmetoder
 • yttre förbindelser
 • image och information samt arbetsutvärdering.

När en ny kommunalvalsperiod inleds är det viktigt att fundera på varje beslutande organs roll, uppgifter och arbetskultur. Kommunstyrelsen har centrala förvaltningsuppgifter och ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Styrelsen ansvarar också för kommunens förvaltning och ekonomi samt för koncernstyrningen.

Allt mer resurser måste ändå riktas in på strategisk verksamhet. Med dess hjälp tar man sikte på framtiden och skapar förutsättningar för att leda kommunen. Det är viktigt med framförhållning och framsynthet. Styrelsen ska säkerställa att kommunen i tid vinnlägger sig om ett strategiskt grepp. Utsikterna för valperioden är sådana att förändringsledning, förmåga att omrikta verksamheten och förnyelse behövs.

Kommunens förtroendevalda företräder kommuninvånarna. Ett framgångsrikt styrelsearbete förutsätter att styrelseledamöterna kan samarbeta, har utvecklad politisk omdömesförmåga och förmåga till växelverkan och att de kan arbeta i nätverk och i koncernen. Dessutom behövs grundläggande kunskaper om de normer som reglerar kommunens verksamhet. De här kraven är allt annat än små. Därför gäller det att satsa på utbildning och handledning i början av valperioden. Det är verkligen värt att använda tid till att skapa en god kultur och komma överens om spelreglerna.

Det gäller att trygga de kommunala förtroendevaldas förutsättningar att göra ett gott arbete. Redan mötena i sig kräver mycket tid, för att inte tala om mötesförberedelserna och annat som hör till. Kvalificerad beredning är alltid en grundläggande förutsättning för att styrelsearbetet ska lyckas.

Styrelsen samarbetar intensivt med kommundirektören. Ett av styrelsens främsta ansvarsområden är också att organisera ledningen. Framgångsrika kommuner kännetecknas alltid av gott ledarskap. Det gäller också att komma ihåg att en av kommunens viktiga roller består i att ha hand om personalpolitiken och att vara arbetsgivare.

Det är viktigt att iaktta principerna för ett gott styrelsearbete speciellt nu när kommunerna befinner sig i en mer turbulent och komplicerad förändringssituation än tidigare. Förändringen kräver ett starkt ledarskap, vilket kan främjas genom målmedvetna åtgärder.