Styrelsens verksamhet och uppgifter

Kommunstyrelsen är, liksom fullmäktige, ett obligatoriskt organ i kommunen. Den har en mycket central roll inom kommunförvaltningen.

I 23 § i kommunallagen bestäms att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet.

Kommunstyrelsen bevakar kommunens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte något annat bestäms i en instruktion.
Kommunstyrelsen eller någon annan i en instruktion förordnad kommunal myndighet ger vid behov dem som företräder kommunen i olika samfunds, institutioners och stiftelsers förvaltningsorgan anvisningar om hur kommunen ska ställa sig till de frågor som behandlas.

I kommunallagen ingår också bestämmelser om kommunstyrelsens befogenheter och valet av styrelseledamöterna.