Utvärdering av styrelsearbetet

Ett gott styrelsearbete är en framgångsfaktor för kommunerna. Styrelsen är nyckeln till förnyelserna. Den styr processen med att utarbeta strategin och genomförandet av reformerna.
 
Det lönar sig att inleda utvecklingen av styrelsearbetet genom att utvärdera det arbete som styrelsen utfört under den fullmäktigeperiod som går mot sitt slut.

Kommunförbundet har tagit fram blanketter som kommu-nerna kan använda som stöd vid utvärderingen av styrelsearbetet.

Genom dem kan man klarlägga styrelseordförandens och styrelseledamöternas, fullmäktigepresidiets och de ledande tjänsteinnehavarnas uppfattningar om hur styrelsearbetet har fungerat och vilka utvecklingsbehoven är.

Utvärderingen fokuserar på:

  • Styrelsearbetet som helhet och hur det har löpt
  • Externa och interna samarbetsrelationer
  • Koncernstyrningens funktion
  • Styrelsen som utövare av makt och utvecklingsmakt
  • Styrelsens roll vid styrningen av servicen och fastställandet
    av personalpolitiken
  • Styrelsens verksamhetskultur och arbetsklimat
  • Styrelsens interna arbetspraxis och dess funktion