Utveckling av fullmäktigearbetet

Ett fullmäktigeavtal är ett slags samarbetsavtal som konkretiserar prioriteringarna och det årliga temat i fullmäktigearbetet, samarbetsförhållandena och principerna för informationsgången.
I fullmäktigeavtalet kan man också ange verktyg och former för fullmäktigearbetet vid sidan av de beslutande sammanträdena. Som exempel på sådana arbetsformer kan nämnas remissdebatter, aftonskolor, teamarbete, seminarier, scenario- och framtidsarbete samt ambulerande möten och besök ute på fältet.

Också formerna för fullmäktiges strategiarbete kan nämnas i fullmäktigeavtalet. Sådana metoder är bland annat ekonomisk analys, intressegruppsanalys, SWOT, scenarioarbete samt kommunjämförelser när det gäller verksamhet och ekonomi.

I många kommuner har man också ingått avtal mellan fullmäktigegrupperna.
 
Genom självvärdering kan fullmäktigeledamöterna tillsammans med tjänstemannaledningen bedöma fullmäktiges arbete, de resultat som uppnåtts, arbetsformerna och behovet av att utveckla fullmäktigearbetet. Genom självvärdering kan fullmäktigeledamöterna även fastställa sina ståndpunkter i viktiga kommunalpolitiska frågor för kommande fullmäktigeperiod.

Självvärderingen görs till exempel med hjälp av ett enkelt frågeformulär som alla fullmäktigeledamöter besvarar individuellt. Kommunförbundet har utarbetat två formulärmallar som kommunerna kan använda för att utvärdera sitt eget fullmäktigearbete. Formulären kan användas antingen som sådana eller de kan bearbetas för att svara på kommunens egna behov.