EU och internationell verksamhet

Europeiska unionens regionkommitté

Alueiden komitean Suomen valtuuskunta

Europeiska regionkommittén deltar i EU:s lagstiftningsarbete genom att lämna yttranden om ärenden som kommissionen, rådet och parlamentet behandlar. Regionkommittén inledde sin verksamhet 1994. Den lyfter fram kommunernas och regionernas åsikter för att beaktas i EU:s beslutsprocess. Kommittén arbetar för att stärka närhetsprincipen och den regionala samhörigheten i EU:s medlemsländer.

​Regionkommittén består av 350 ledamöter och 350 ersättare med en mandattid på fem år. Innevarande mandattid inleddes i februari 2015.

Finlands delegation i kommittén består av nio ledamöter och nio ersättare. Kommittén består av förtroendevalda som utsetts vid val på regional eller lokal nivå eller som valts till organ med politiskt ansvar. Markku Markkula som är ledamot i Esbo stadsfullmäktige är regionkommitténs första vice ordförande.

Kommunförbundet fungerar som sekretariat för Finlands delegation i Regionkommittén.

Finlands delegation

Ordinarie ledamöter ​

Pauliina Haijanen

Vicehäradshövding, kommunalråd
Pauliina Haijanen (Saml)
Ordförande för delegationen

Ledamot i Laitila stadsfullmäktige
Isotuvantie 4 as 15, 23800 Laitila
02 853 912
0400 723 952
pauliina(at)haijanen.fi

Heltimoinen

Upplagechef
Ilpo Heltimoinen (Sannf)

Ledamot i Villmanstrand stadsfullmäktige

ilpo(at)heltimoinen.fi​

Sirpa Hertell
 

Generalsekreterare
Sirpa Hertell (Gröna)

Ledamot i Esbo stadsfullmäktige
Sambyggesvägen 1
02730 Esbo
050 566 6818
sirpa.hertell(at)vihreat.fi​

 Anne Karjalainen Rektor
Anne Karjalainen (SDP)

Ledamot i Kervo stadsfullmäktige
Vellamontie 23 a 2
04230  Kerava 
050 539 0744
anne.m.karjalainen(at)kerava.fi 
Gun-Mari Lindholm
 

​Lagtingsledamot
Gun-Mari Lindholm (Moderat Samling för Åland)
Lemland
Ålands lagting, PB 69
AX-22101 Mariehamn, Åland
0457 526 7452
gun-mari.lindholm(at)lagtinget.ax

Markku Markkula

Diplomingenjör
Markku Markkula (Saml)
1. vice ordförande för Europeiska unionens regionkommitté

Ledamot i Esbo stadsfullmäktige
Blåmesgränden 4 B
02660 Esbo
050 464 2455
markku.markkula(at)cor.europa.eu​

Ossi Martikainen

Magister i samhällsvetenskaper
Ossi Martikainen (C)
Ordförande för NAT-utskottet

Ledamot i Lapinlahti kommunfullmäktige
Savonjärventie 84
73100 Lapinlahti
040 5926 769
ossimartikainen(at)outlook.com

 

Mikkel Näkkäläjärvi

 

Ordförande för Unga socialdemokrater (Demarinuoret), studerande
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
Ledamot i Rovaniemi stadsfullmäktige
0400 765 002
mikkel.nakkalajarvi@gmail.com

Satu Tietari

Magister i samhällsvetenskaper
Satu Tietari (C)
Ledamot i Säkylä kommunfullmäktige
Marttilantie 10
27800 Säkylä
050 527 4909
satutie(at)netti.fi ​

 

Ersättare

 

Ekonomichef
Mikko Aaltonen (VF)
Ledamot i Tammerfors stadsfullmäktige
050 3022 110
mikko.aaltonen(at)tampere.fi

 

Rektor
Jari Andersson (Saml)
Ledamot i Sastamala stadsfullmäktige
Vohlakuja 1
38200 Sastamala
050 338 1609
jari.andersson(at)sastamala.fi

Studier inom pedagogik
Tiina Elovaara (Blå)
Ledamot i Tammerfors stadsfullmäktige
tiina.elovaara(at)tiinaelovaara.fi

 

 

Skolföreståndare
Patrik Karlsson (SFP)
Ledamot av Vanda stadsfullmäktige
Skimmelgränden 4 A 4
01200 Vanda
040 728 6447
patrik.karlsson(at)vantaa.fi

 

Terhi Koulumies (Saml)
Ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige
Täljevägen 7 D 45
00350 Helsingfors
050 350 0055
koulumies(at)gmail.com

 

Merja Lahtinen

Gymnasielektor
Merja Lahtinen (C)
Ledamot i Jämsä stadsfullmäktige
Partalantie 234
42100 Jämsä
040 846 8907
lahtinen.merja(at)gmail.com

Studernade i juridik
Matias Mäkynen (SDP)
Ledamot i Vasa stadsfullmäktige
Fångstmannagatan 52 F 6
65370 Vasa 
040 509 4409
matias.makynen(at)gmail.com  ​

 

Sanna Parkkinen

 

PeM, specialklasslärare
Sanna Parkkinen (SDP)
Ledamot i Liperi kommunfullmäktige
Alokaspolku 7, 80400 Ylämylly
050 344 2505
sanna.parkkinen(at)liperi.fi

 

Lagtingsledamot
Tony Wikström (Ålands Socialdemokrater)
Mariehamn
Ålands lagting, PB 69
AX-22101 Mariehamn, Åland
0405 873 417
tony.wikstrom(at)lagtinget.ax

Regionkommitténs organ

Regionkommitténs organ är arbetsutskottet, plenarsessioner och sex utskott.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet ansvarar för hur kommitténs arbete organiseras, utarbetar kommitténs politiska program och beslutar om utarbetandet av yttranden. Finlands medlemmar i utskottet är Pauliina Haijanen och Anne Karjalainen.

Plenarsession

Plenarsessionen är ett möte som sammankommer fem gånger om året och där deltar alla ledamöter i kommittén. De senaste översikterna över regionkommitténs plenarsessioner finns på den här länken.

Utskotten

Regionkommittén har sex utskott. De bereder utkast till yttranden och anordnar konferenser om frågor som gäller deras respektive fackområden.

Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER):

Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning - Strukturfonder - Fysisk planering - Stadspolitik - Bostäder - Trafik, bl.a. transeuropeiska transportnät - Makroregioner - Territoriellt samarbete - Regional statistik och regionala indikatorer - Den årliga EU-budgeten - Den fleråriga budgetramen - Lokala och regionala finanser.

Finlands medlemmar i COTER är Pauliina Haijanen, Anne Karjalainen och Ossi Martikainen.

Utskottet för ekonomisk politik (ECON):

Industripolitik - Politik för små och medelstora företag - Ekonomisk och monetär politik - Ekonomisk styrning, den europeiska planeringsterminen - Inre marknaden - Internationell handel och tullfrågor - Konkurrens och statligt stöd.

Finlands medlemmar i ECON är Pauliina Haijanen, Ilpo Haalisto och Satu Tietari.

Utskottet för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC):

Sysselsättningspolitik - Socialpolitik och socialt skydd - Rörlighet - Lika möjligheter - Utbildning - Innovation, forskning och teknik - Den digitala agendan - Informationssamhället inom EU, inbegripet transeuropeiska informations- och kommunikationsnät - Den audiovisuella sektorn och medieteknik - Ungdom och idrott - Flerspråkighet och främjande av minoritetsspråk - Kultur och kulturell mångfald.

Finlands medlemmar i SEDEC är Anne Karjalainen, Gun-Mari Lindholm och Markku Markkula

Utskottet för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX):

Frihet, säkerhet och rättvisa - EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna - Aktivt medborgarskap - EU:s kommunikationspolitik - Decentralisering - Konstitutionella frågor - Flernivåstyre -Lokalt och regionalt styre - Bättre lagstiftning (inbegripet minskade administrativa bördor och lagstiftningens ändamålsenlighet) - Subsidiaritet och proportionalitet - Invandringspolitik, asyl- och visumfrågor - Yttre förbindelser - Utvidgningsfrågor - Grannskapspolitik - Det östliga partnerskapet - EU:s politik för Medelhavsområdet - Decentraliserat utvecklingssamarbete - Administrativt yttre samarbete och kapacitetsuppbyggnad - Internationella avtal och förhandlingar - Internationell terrorism och gränskontroller.

Finlands medlemmar i CIVEX är Markku Markkula, Gun-Mari Lindholm och Mikkel Näkkäläjärvi.

Utskottet för naturresurser (NAT):

Landsbygdsutveckling och GJP – Fiske – Livsmedelsproduktion – Havspolitik – Folkhälsa – Konsumentskydd – Skogsbruk – Civilskydd – Turism

Finlands medlemmar i NAT är Ilpo Haalisto, Sirpa Hertell och Ossi Martikainen

Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE):

Klimatförändringarna: anpassnings- och begränsningsåtgärder – Förnybar energi – Miljöpolitik – Transeuropeiska energinät – Ny energipolitik – Rymdpolitik för territoriell utveckling (Galileo, GMES/Kopernikus m.m.).

Finlands medlemmar i ENVE är Sirpa Hertell, Mikkel Näkkäläjärvi och Satu Tietari.

Kommittén för administrativa och finansiella frågor (CFAA):

Svarar för regionkommitténs interna förvaltning och ekonomiska frågor.  Finlands medlem i CFAA är Satu Tietari. 

 

Läs mera:

 

tags
Erja Horttanainen

Förnamn
Erja
Efternamn
Horttanainen
Chef för EU-ärenden

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2528
Mobiltelefon
+358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Svenska och internationella ärenden
Team
Kansainvälinen tiimi
EU- och internationella frågor