EU och internationell verksamhet

Information om EU-finansiering till kommunerna

Europeiska unionens programperiod för åren 2014–2020 har börjat och finansieringsprogrammen har till stor del reviderats. På denna webbplats ges en översikt över hurdana finansieringsmöjligheter som finns att tillgå under EU:s nya programperiod i synnerhet ur de kommunala aktörernas synvinkel. 

I och med att stödet från EU:s nationella strukturfonder minskar betydligt åren 2014–2020 gäller det också för kommunerna att rikta blicken bland annat mot stödformer som söks direkt hos Europeiska kommissionen. 

På denna webbplats behandlas EU:s strukturfonder, dvs. regional- och investeringsfonder samt de möjligheter som EU:s specialprogram kan erbjuda de olika sektorerna. Webbplatsen ger en översikt över EU:s finansieringsprogram som kan vara av intresse för kommunala aktörer under programperioden 2014-2020. 

EU:s struktur- och investeringsfonder i Finland är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket samt Europeiska havs- och fiskerifonden. Genom finansieringen stöds också programmen för europeiskt territoriellt samarbete.

Mera information om EU:s strukturfonder: strukturfonder.fi -webbtjänst

EU:s specialprogram

EU:s specialprogram genomförs på många politiska områden. Projektfinansiering för dessa program söks i regel hos Europeiska kommissionen eller underställda ämbetsverk. På webbplatsen presenteras följande program för särskild finansiering:

  • Näringspolitik: Programmet COSME
  • Medborgar- och vänortsverksamhet: Ett Europa för medborgarna
  • Utbildning, unga, idrott och kultur: Erasmus+, Kreativa Europa
  • Transport, energi och informationssamhället Ett sammanlänkat Europa, Initiativet Nätbildande sammanslutningar
  • Invandring och inrikespolitiska frågor: Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet
  • Hälsa: EU-programmet på hälsoområdet, Hälsa för tillväxt, Europeiska innovationspartnerskap (EIP) och medlemsländernas gemensamma programplanering på hälsoområdet
  • Forskning, utveckling och innovationer: Horisont 2020, Europeiska innovationspartnerskap (EIP), gemensamma programinitiativ (JIP), gemensamma teknikinitiativ
  • Sysselsättning och sociala frågor: Programmet EaSI
  • Miljö: Programmet LIFE

Mer information

De organisationer som administrerar EU-programmen ger närmare information om ansökningsteman och ansökningskriterierna samt kommande ansökningstider till dem som är intresserade av finansieringsmöjligheter. I Finland ger till exempel ministerierna närmare information om programmen inom sitt eget område och om programmen CIMO Eramus+ och Ett Europa för medborgarna. Tekes informerar om forsknings- och utvecklingsfrågor.

Finlands regionkontor i Bryssel informerar om EU-frågor och finansieringsprogram och gör aktörerna i regionerna mer synliga i Europa. Kommunerna och de övriga aktörerna kan kontakta EU-kontoret i sin region i EU-finansieringsfrågor.

Helsinki EU Office
Östra och Norra Finlands EU-kontor
Västra Finlands EU-kontor
Tammerfors ocha Birkalands EU-kontor
Åbos och Egentliga Finlands Europakontor 

tags