Internationella organisationer i kommunsektorn

CEMR - paraplyorganisation för europeiska kommunförbund

Euroopan kuntatalo Bryssel

CEMR påverkar inom alla områden i Europas politik som har förankring på landskaps- och kommunnivå, och erbjuder genom sina nationella medlemsförbund ett diskussionsforum för kommuner, regioner och landskap.

 I praktiken kan arbetet delas in i fem tematiska områden:

  • demokrati, europeiskt medborgarskap och utvidgningsfrågor (förvaltningsmodeller, decentralisering av förvaltningen, vänortsverksamhet, jämlikhet mellan kvinnor och män)
  • miljö och effektiv användning av resurser (avfallsfrågor, vatten, klimat)
  • samarbete, utvecklingsfrågor och globalt samarbete (världsorganisationen UCLG och PLATFORMA för utvecklingssamarbete)
  • ekonomisk, social och regional kohesion (hållbar regional och lokal utveckling, dialog över generationsgränserna, mångfald och integration i kommunerna)
  • kommunen och regionalförvaltningen som arbetsgivare och serviceproducent (sysselsättning och serviceutbud)

CEMR ordnar kongress vart tredje år och den 26:e hölls i Cyperns huvudstad Nikosia i april 2016 med över 500 deltagare.

Organisationen diskuterar aktivt på europeisk nivå och strävar efter att påverka genom att betona betydelsen av kommunala och regionala frågor och lyfta fram lokala frågeställningar. Aktuellt just nu är öppenhetsregistret, dataskyddsfrågor, återvinningsekonomi, energifrågor, det globalt betydelsefulla Habitat III och tioårsjubileet för den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män.  Till ny ordförande för CEMR valdes i december 2016 Stefano Bonaccini, som är president i den italienska provinsen Emilia-Romagna.

Kommunförbundet deltar i organisationens arbetsgrupper och verksamhetsorgan via sina substansexperter. En lista över dessa finns bifogad. Förbundet är också representerat bland de förtroendevalda i organisationens politiska organ. När det gäller kommunernas och regionernas intressen anser Kommunförbundet det viktigt att gemensamt delta i och påverka beslutsfattandet på europeisk nivå. Enligt förbundet är det anmärkningsvärt att CEMR lyckas samla hela det europeiska kommunfältets åsikter i centrala intressebevakningsfrågor och därtill förena sina krafter med andra europeiska organisationer inom kommun- och regionförvaltning. Förbundet betonar beaktandet av det nordiska välfärdssamhällets intressen, förtjänster och betydelse i det europeiska beslutsfattandet.  Därmed är de nordiska systerförbunden givna samarbetspartner också inom CEMR.

CEMR:s webbplats

CEMR:s medlemsförbund

tags