Internationella organisationer i kommunsektorn

Europarådets kongress för lokala och regionala organ

Europarådet grundades år 1949 med uppgiften att trygga och främja de mänskliga rättigheterna, principerna för en rättsstat och en pluralistisk demokrati. I sin nuvarande form har kongressen verkat som en del av rådet sedan 1994 och inledde redan 1957 arbetet med att utveckla demokratin på gräsrotsnivå. Finland har varit medlem i Europarådet och haft representation i kongressen sedan 1989.

Kongressens främsta mål är att stärka och främja de kommunala och regionala myndigheternas politiska, administrativa och ekonomiska självstyrelse i Europa. Folkstyrd lokalförvaltning medför att världsdelens politiska stabilitet ökar samtidigt som minoriteternas mänskliga rättigheter främjas. Rådet går in för att uppmuntra myndigheterna i medlemsstaterna att vidareutveckla det lokala självstyret och att tillämpa närhets- eller subsidiaritetsprincipen i praktiken.

Finland har deltagit i kongressens verksamhet i över tjugo år, och Kommunförbundet har fungerat som sekretariat för Finlands delegation under hela medlemskapet.

Kongressen sammanträder två gånger om året i Strasbourg. Dess 324 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter representerar över 200 000 lokala och regionala myndigheter i 47 europeiska länder. En medlemsstat har lika många representanter i kongressen som i den parlamentariska generalförsamlingen.

Representanterna i kongressen ska vara utsedda genom val (förtroendevalda) eller vara direkt ansvariga inför ett organ som utsetts genom val. En viktig faktor är också att geografiska och politiska aspekter samt könsfördelningen beaktas då representationen utses.

Kongressen arbetar i lokala och regionala kamrar (Chamber of Local Authorities / Chamber of Regions) och i arbetsgrupper tillsatta av kamrarna.

Finland har fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter i kongressen. De har deltagit som rapportörer i uppföljningen av demokratins tillstånd i medlemsländerna samt arbetat som valobservatörer.

Flera europeiska multilaterala avtal har upprättats på CLRAE:s initiativ:

  • Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
  • Det multilaterala avtalet om europeiska minoritetsspråk. 

 

Läs mera:

Europarådets kongress för lokala och regionala organ

Europarådet

Finlands ständiga representation vid Europarådet

 

tags
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

Chef för EU-ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Ansvarsområden
  • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
  • EU:s regionkommitté
  • Kommunförbundets EU-politik
  • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
  • Immigrationärenden