Internationella organisationer i kommunsektorn

United Cities and Local Governments (UCLG)

UCLG är en global organisation för kommuner, kommunförbund och metropolområden som inledde sin verksamhet år 2004. Organisationen bildades när kommunförbundens organisation IULA (International Union of Local Authorities) och världsförbundet för vänorter (United Towns Organisation; på franska Féderation Mondiale des Cités Uniés – FMCU) sammanslog sin verksamhet till en organisation. Via organisationen Metropolis är även 137 miljonmetropolområden medlemmar.

UCGL:s medlemmar består av 175 nationella kommunförbund och över 1 000 enskilda städer och regioner från sammanlagt 140 av FN:s 193 medlemsländer. Organisationen representerar över 240 000 kommuner, städer och områden eller landskap.

Organisationens mission är att vara en gemensam röst och förespråkare för den demokratiska lokalförvaltningen och att driva den folkstyrda kommunalförvaltningens intressen, främja dess värderingar och mål samt stärka lokalförvaltningarnas inbördes samarbete och ställning inom hela det internationella samfundet.  Ett allmänt mål är att främja decentraliserad, demokratisk och god förvaltning.

Till organisationens centrala uppgifter hör bland annat att stävja klimatförändringen och urbaniseringen och att stödja städer i fattiga länder och i länder som drabbats av katastrofer. UCLG samlar världens nationella kommunorganisationer och enskilda städer till en organisation som strävar efter att tala med en röst och enhetligt representera det globala kommunfältet speciellt gentemot FN.

Organisationen inledde ett projekt med arbetsnamnet GOLD (Global Observatory on Local Democracy) för att följa och rapportera om läget inom kommunalförvaltningen i de olika regionerna i världen. Rapporterna GOLD I-IV finns på UCLGs webplats.

UCLG:s världskongress för regional- och lokalförvaltningen arrangeras med tre års mellanrum. Den första kongressen ordnades i Paris i maj 2004 och samlade närmare tretusen deltagare. Organisationens andra världskongress hölls på ön Jeju i Södra Korea i månadsskiftet oktober/november 2007. Den tredje världskongressen hölls i Mexico City i november 2010. UCLG:s följande (fjärde) världskongress arrangerades i Marockos huvudstad Rabat år 2013. Även den samlade över tretusen deltagare. År 2016 sammanträdde organisationen i mitten av oktober i Sydamerikan i Columbias huvudstad Bogotá. Cirka 2 000 personer deltog I kongressen.

Organisationens sekretariat verkar i Barcelona. I Bogotá valdes ny organisationsledning för innevarande treårsperiod som pågår fram till slutet av nästa kongress. Till ordförande valdes Sydafrikas kommunförbund SALGA:s ordförande Mpho Parks Tau och till vice ordförande (co-president) utsågs Quitos borgmästare Mauricio Rodas Espinel, Guangzhouns borgmästare Wen Guohui, Strasbourgs borgmästare Roland Ries, Barcelonas borgmästare Ada Colau och turkiska Konyas borgmästare Tahir Akyürek, samt jämlikhetsutskottets ordförande och Paris stadsdirektör Anne Hidalgo. Generalsekreterare är Josep Roig.

Organisationen har också regionala sekretariat som verkar i olika världsdelar, till exempel CEMR i Europa. Från varje världsdel valdes också en vice ordförande för organisationen. Kommunförbundet är medlem i organisationen. Vice ordföranden för Kommunförbundets styrelse, stadsrådet Markku Andersson, valdes vid kongressen i Bogotá till UCLG:s styrelse för treårsperioden 2017-2019.

Läs mera:

UCLGs webplats

tags