EU och internationell verksamhet

Kommunförbundets EU-intressebevakning

Tyngdpunkterna i Kommunförbundets EU-verksamhet fastställs i de EU-politiska riktlinjer Kommunförbundets styrelse godkänt som strategisk utgångspunkt för förbundets intressebevakning inom EU. Nya riktlinjer har utarbetats med några års mellanrum allt sedan Finlands inträde i unionen.

Utgångspunkten för Kommunförbundets EU-intressebevakning är att trygga och förbättra verksamhetsförutsättningarna för kommunalförvaltningen i Finland genom att utöva inflytande på Europeiska unionens verksamhet och utnyttja de möjligheter till internationellt samarbete som EU-medlemskapet ger.

De viktigaste målen för förbundets EU-intressebevakning

 • Kommunernas och landskapens perspektiv beaktas i EU:s beslutsfattande
 • EU-lagstiftningens administrativa och ekonomiska konsekvenser för kommunernas och regionernas verksamhet utreds på förhand
 • EU-lagstiftningen reduceras och förenklas
 • Särdragen i den nordiska kommunbaserade välfärdsmodellen – jämlikhet, lika rättigheter för alla och skattebaserad finansiering – beaktas i beredningen av EU-beslut
 • Genom mål för konkurrenskraften stärks social rättvisa och välfärd
 • Flernivåstyre främjas utgående från subsidiaritetsprincipen
 • Regionkommitténs ställning som språkrör för kommunerna och regionerna stärks
 • Kommunernas möjligheter att påverka den nationella beredningen av EU-ärenden förbättras

Kommunförbundets mål för Finlands EU-ordförandeskap 2019

Finland kommer att fungera som EU:s ordförandeland under andra halvåret 2019. Den nya regeringen kommer att besluta om prioriteringarna efter riksdagsvalet och målen för det finska ordförandeskapet förväntas därmed offentliggöras i slutet av juni.

I Kommunförbundets mål för EU-ordförandeskapet betonas vikten av EU:s nya programperiod 2021-2027 för kommunerna och landskapen. Därutöver lyfts följande teman fram bland målen:

 • klimatpolitik, cirkulär ekonomi och energipolitik
 • urbanisering
 • jämställdhet mellan kvinnor och män och likabehandling
 • främjande av välfärden och förebyggande av marginalisering
 • den digitala utvecklingen
 • invandring
 • utbildningspolitik och språkkunskaper

Kommunförbundets program för EU-valet 2019

De centrala målen i Kommunförbundets program för EU-valet bygger på den kommande programperioden men utgår även från klimat- och energipolitik, cirkulär ekonomi, välmående och förebyggande av marginalisering, den digitala utvecklingen och utbildningspolitiken och språkkunskaper.

Målen för EU-ordförandeskapet och vårt program för EU-valet hittas i sin helhet längre ner på sidan.

Läs mera:

Kommunförbundets Brysselkontor

tags
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

Chef för EU-ärenden
Enheten för kundrelationer, nätverk och internationella ärenden, Internationella teamet
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Ansvarsområden
 • EU:s beslutssystem, verksamhetsprincip
 • EU:s regionkommitté
 • Kommunförbundets EU-politik
 • Europarådets kongress för lokala och regionala organ
 • Immigrationärenden