JUHTA

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

Juhta är ett permanent samarbets- och förhandlingsorgan för ministerierna och kommunerna och tillsätts av statsrådet. Delegationen arbetar på bred front och verksamheten bedrivs i flera samarbetsorgan med kommunernas och Kommunförbundets sakkunniga från olika sektorer. I början av den treåriga mandatperioden föreslår Kommunförbundet representanter för kommunsektorn till delegationen. Ordföranden för Juhta kommer från Finansministeriet och vice ordföranden från Kommunförbundet.

Delegationen har i uppgift att stödja omläggningen av verksamheten och serviceproduktionen och införandet av de nya förfarandena och produktionsformerna inom den offentliga förvaltningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. Därutöver ger delegationen rekommendationer om informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen,  s.k. JHS-rekommendationer. Juhta och Finansministeriets funktion JulkICT, som samordnar delegationen inom statsförvaltningen, är Kommunförbundets centrala samarbetspartner i arbetet med informationssamhället.

Delegationen består av 14 medlemmar och deras ersättare. Hälften av medlemmarna representerar kommunfältet och hälften olika statliga aktörer. Juhta och dess sektion stöds av ett sekretariat som i praktiken bereder mötena och stöder Juhta-nätverkets verksamhet.

Juhtas arbetssätt lades om från början av den period som inleddes 2016. Under delegationen fungerar en sektion vars verksamhet är organiserad via cirka sju sakkunnigområden. Sektionens roll är att sammanställa innehåll från sakkunnigområdena till ändamålsenliga helheter och stödja samarbetet över projekt- och sektorgränserna. Sektionen bildas av ordförandena för respektive sakkunnigområde, och även sekretariatet deltar i både sektionens och Juhtas möten. En del av medlemmarna i sekretariatet och sektionen är samma personer.

Juhtas mandatperiod är tre år och den nuvarande perioden är 1.3.2016–28.2.2019. Medlemmarna i Juhta, sektionen och sekretariatet samt i andra tillsatta grupper denna mandatperiod finns här.

Juhtas sakkunnigområden

Beredningen inom sakkunnigområdena kan ordnas mycket fritt och flexibelt, och ordföranden för respektive sakkunnigområde har möjlighet att organisera verksamheten på önskat sätt. Genom detta eftersträvas flexibilitet och att verksamheten vid behov snabbt kan anpassas till nya behov.

Sakkunnigområdena kan fungera nätverksbaserat, i form av arbetsgrupper eller andra grupper, med seminarier eller annan verksamhet som bedöms vara till nytta. Gruppen för den övergripande arkitekturen inom den offentliga förvaltningen har tillsatts officiellt. Målet är att alla sakkunnigområden har en eller gärna flera representanter för både staten och kommunerna som medlemmar. Också beredningen av JHS-rekommendationerna sker inom sakkunnigområdena, i allmänhet dock i särskilda arbetsgrupper. JHS-sekreteraren stöder beredningen av JHS-rekommendationerna. Vid behov kan det bildas nya sakkunnigområden eller verksamheten kan slås samman med andra grupper. En grupp kan också läggas ned om den inte längre anses nödvändig.

Om en kommun vill delta i arbetet inom något sakkunnigområde, till exempel beredningen av en JHS-rekommendation, kan kommunens representant ta kontakt direkt med ordföranden för området eller med Elisa Kettunen, sakkunnig vid Kommunförbundet, som kan hjälpa till med att hitta rätt aktör. Det finns ofta behov av sakkunskap från kommunsektorn för beredningen, för kommentarer till utkast och planer, beredningen av JHS-rekommendationerna och annat samarbete.

Sakkunniggrupp för inormationssäkerhet, dataskydd och beredskap

Kommunförbundet har huvudansvaret för sakkunniggruppen för informationssäkerhet, dataskydd och beredskap. Ordförande för gruppen är Tuula Seppo, sakkunnig vid Kommunförbundet. I denna roll är Seppo också medlem i Juhtas sektion.

Sakkunniggruppen har i uppgift att bereda dataskydds-, informationssäkerhets- och beredskapsärenden som ska behandlas i sektionen och godkännas av Juhta. Avsikten är att formulera gemensamma ståndpunkter och ställningstaganden, fatta beslut om utarbetande av anvisningar och rekommendationer samt förbättra informationsutbytet mellan de olika grupperna.  Gruppen har själv fastställt som sitt viktigaste mål för 2017–2018 att planera och genomföra utbildningar och workshoppar som anknyter till EU:s dataskyddsförordning och anvisningar om informationssäkerhet. Juhta har beslutat att finansiera utbildningen.

JHS-systemet

JHS-rekommendationerna är anvisningar eller rekommenderade förfaranden eller definitioner för den offentliga förvaltningen. Att ge rekommendationer ingår i Juhtas uppgifter. För beredning och uppdatering av rekommendationerna har det skapats ett JHS-system med syfte att förbättra interoperabiliteten mellan informationssystem och data, skapa förutsättningar för utveckling av verksamheterna och effektivisera utnyttjandet av data. Syftet med rekommendationerna är att styra utvecklingen av informationssystemen, undvika överlappande utvecklingsarbete och skapa enhetlig praxis inom den offentliga förvaltningen.

En viktig aktör i JHS-systemet är sakkunnigsektionen som lyder under Juhta och som styr beredningen av rekommendationerna. Rekommendationerna bereds inom sakkunnigområdena, men i allmänhet i särskilda arbetsgrupper. Vanligtvis är det en anställd konsultredaktör som sköter det tekniska skrivandet av rekommendationerna under styrning av arbetsgruppen och ordföranden. Medlemmarna i arbetsgrupperna får inget separat arvode för sitt arbete.

Arbete i arbetsgrupper är inte det enda alternativet för organiseringen av arbetet med rekommendationer. Det lämpligaste tillvägagångssättet kan man diskutera med JHS-sekreteraren, som har i uppgift att bland annat stödja och styra arbetsgruppernas arbete i enlighet med rekommendationen JHS 136. Det är i första hand JHS-sekreteraren som är kontaktpersonen i alla JHS-frågor. Kontaktinformationen finns under kapitlet Informativa uppgifter i varje rekommendation.

Initiativ till JHS-rekommendationer kan tas av vem som helst, men i allmänhet uppstår behovet inom sakkunnigområdena och via praktiska problem som anknyter till utvecklingen av interoperabiliteten och informationssystemen.

JHS-rekommendationerna finns på Finansministeriets JHS-sidor. Mer information om Juhtas och sakkunnigsektionens arbete (t.ex. mötesmaterial) finns på Finansministeriets wiki.

JHS-sekreteraren kan kontaktas via epostservicen: jhs-sihteeri@jhs-suositukset.fi

Information om Juhta

Om Juhta kan man twittra under hashtaggen #juhta (stora och små bokstäver saknar betydelse).

Juhtas mötesmaterial och protokoll finns i Finansministeriets wiki-tjänst.

Mötesmaterialet och protokollen för Juhtas sektion finns också i Finansministeriets wiki-tjänst.

Kommunförbundet informerar om ärenden som gäller Juhta på sin webbplats under Aktuellt och i nyhetsbrevet Kunnat ja tietoyhteiskunta. Information delas vid behov också via sociala medier, såsom gruppen Kuntien avoin data på Facebook (kräver registrering i tjänsten).

 

tags