Välfärd för kommuninvånarna

Kommunen skapar själv sin framtid: genom sina verksamheter, sitt arbete och sina val formar den sin verksamhetsmiljö och utvecklingen av den. Kommunerna främjar genom sin självstyrelse samhörigheten, välfärden och livskraften på lokalplanet. 

Kopplingen mellan välfärd och livskraft är väsentlig, och välmående kommuninvånare är en förutsättning för en livskraftig kommun. Fungerande möjligheter för kommuninvånarna att delta och påverka ökar välfärden. 

Kommuninvånarna sörjer inom ramen för sina resurser för sin egen och sina närmastes välfärd och hälsa så länge det är möjligt. Kommuninvånarna främjar själva välfärden i sitt lokalsamhälle.

Kommuninvånarna och deras behov och välfärd står i centrum för all verksamhet. Utvecklingen av samhällsgemenskapen, trygghetskänslan och invånarnas möjligheter att påverka betonas. Kommuninvånarnas trygghetskänsla formas genom trafikarrangemang, förebyggande av brottslighet, god luftkvalitet och en ren och harmonisk livsmiljö. Trygghetskänsla skapas också genom tillräckliga tjänster av hög kvalitet, säkra elektroniska tjänster, samhällsgemenskap och skyddsnät samt en trygg arbetsmiljö.

Kommunerna bidrar till välfärden för kommuninvånarna och erbjuder dem möjlighet till ett aktivt liv för sina invånare i en trygg och trivsam livsmiljö. Kommunerna sörjer för en ren och sund boendemiljö och mångsidiga fritidsmöjligheter.

Att främja välfärden är en omfattande uppgift som förutsätter tvärsektoriellt samarbete. Kommuninvånarnas välfärd är kopplad till utbildning, motions-, kost- och kulturutbud, planläggning, vattentjänster, miljöns tillstånd, trafikarrangemang och många andra uppgifter som kommunen har hand om.

Kommunernas samarbetsparter i främjandet av välfärden är frivilliga, sammanslutningar, organisationer, företag och församlingar. Kommunerna stöder föreningar och organisationer som bland annat arrangerar aktiviteter och evenemang för kommuninvånarna.

Kommunens välfärdsarbete behöver klarläggas. Under följande år kommer man att arbeta för att stärka tvärsektoriellt och branschöverskridande samarbete, utveckla olika yrkesgruppers kunnande och skapa en miljö som stöder välfärden. Kommunen koordinerar också i framtiden välfärdsfrämjande verksamhet inom sitt område, och fungerar som möjliggörare och samordnare även för andra aktörers välfärdsverksamhet.

I framtidens välfärdsfrämjande är det viktigt att kommunerna och landskapen avtalar om samarbete och gemensamma verksamhetsformer för att främja och följa upp kommuninvånarnas välfärd. Samtidigt bygger man upp samarbetet mellan de anställda inom kommunens och landskapets välfärdstjänster och mellan kommunen, landskapet, föreningarna och företagen.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman