Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Allmänt om statsandelarna 2013

Kommunförbundet har 15.6.2012 publicerat preliminära beräkningar av statsandelsfinansieringen år 2013 på sin webbplats. De preliminära beräkningarna uppdaterades under sensommaren och hösten 2012. Preliminära statsandelsbeslut för år 2013 gjordes i slutet av december 2012. Besluten har kompletterats under år 2013 bl.a. angående återbetalning av underhållsstöd, statsandelen för kommunal basservice och statsandelarna för undervisnings- och kultursektorn. Alla ändringar är beaktade i sammanställningen (29.1.2014).

Kommunförbundets preliminära beräkningar innehåller uppgifter om statsandelen för kommunal basservice, utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna och om finansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet i slutlig form så som de har utbetalats åt kommunerna. Alla poster hör till statsandelsfinansieringen för år 2013 och skall ingå i bokföringen för år 2013. Återbetalningen av underhållsstöd och hemkommunsersättningarna bokförs inte som statsandelar.

Statsandelarna har uträknats enligt kommunindelningen 2013. Från ingången av 2013 verkställdes 10 kommunsammanslagningar vilka ledde till att kommunernas antal i fasta Finland minskade från 320 till 304 kommuner. I beräkningarna har följande bestämningsgrunder beaktats befolkningsuppgifter enligt situationen 31.12.2011.

I beräkningarna av statsandelen för kommunal basservice har beaktats förändringen i kostnadsnivån år 2013, dvs. en indexförhöjning på 3,0 procent.

I statsandelsberäkningarna för kommunal basservice har beaktats den tilläggsnedskärning på 125 miljoner euro år 2013 som regeringen fattade beslut om vid ramförhandlingarna i mars 2012. Till följd av tilläggsnedskärningen minskade statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,51 procentenheter från 31,42 procent till 30,91 procent, vilket innebar att kommunernas finansieringsandel steg med 23 euro per invånare. Nedskärningen är lika stor i alla kommuner beräknat per invånare.

I beräkningarna har sådana förändringar i kommunernas uppgifter som inverkar på statsandelsfinansieringen beaktats. Sådana förändringar orsakades till exempel av äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.7.2013. Till följd av tillläggsnedskärningen på 125 miljoner euro och effekterna av utökningen av kommunernas uppgifter sjönk den slutliga statsandelsprocenten år 2013 med -0,46 procentenheter från 31,42 procent till 30,96 procent. I statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet har beaktats regeringens beslut vid ramförhandlingarna om att frysa indexjusteringarna för år 2013.

Statsandelsprocenterna och kommunernas självfinansieringsandel år 2013: 

Statsandelen för kommunal basservice (FM)  

  • statsandelsprocent 30,96 %
  • kommunens självfinansieringsandel 3 136,92 euro/invånare

Huvudmannafinansiering (gymnasier, yrkesutbildning, YH) (UKM)

  • statsandelsprocent 41,89 %
  • kommunens självfinansieringsandel 358,84 euro/invånare (preliminär 357,44 €).
tags