Budgetering och bokföring av pensionsförsäkringsavgifter

 

Behandlingen av pensionsförsäkringsavgifterna ändrades år 2019. De lönebaserade arbetspensionsavgifterna redovisas inte längre, utan Keva fakturerar dem månatligen enligt de uppgifter om lönebetalningen som meddelats till inkomstregistret. Den lönebaserade pensionsavgiften ändras dessutom så att den innehåller såväl arbetsgivarens som arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Budgetering

I budgeten anges som pensionsutgift det belopp som fås då arbetstagarnas betalningsandel dras av från den arbetsgivarspecifika totala procenten. På Kevas webbplats finns de preliminära, årliga arbetsgivarspecifika betalningsprocenterna. (www.keva.fi)

Bokföring

I samband med lönebetalningen innehålls arbetstagarens pensionsavgift, som är åldersbunden (personer under 53 år samt 63-åringar och äldre / 53–62-åringar). Detta bokförs bland övriga skulder (konto 2569). 

Arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift, dvs. den lönebaserade pensionsavgiften, får man genom att dra av arbetstagarnas betalningsandel från den arbetsgivarspecifika totala procenten. Andelen bokförs i samband med lönebetalningen bland pensionsförsäkringspremier i resultaträkningen (konto 4110) och bland övriga skulder i balansräkningen (konto 2569)   I bokföringen behöver man inte dela upp den lönebaserade avgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften på skilda underkonton, eftersom arbetslöshetsförsäkringsavgiften utgör en del av den lönebaserade pensionsavgiften.

Keva fakturerar pensionsförsäkringsavgiften månatligen. Det belopp som bokförts bland övriga skulder borde stämma överens med Kevas faktura. Sannolikt kommer det att uppstå små skillnader, och då ska det göras en rättelse av arbetsgivarens pensionsavgift i kommunens bokföring. Det lönar sig att stämma av pensionsavgiftsskuldens saldo varje månad.

tags