Budgetering och bokföring av pensionsförsäkringsavgifter 2019

Behandlingen av pensionsförsäkringsavgifterna ändras år 2019. De lönebaserade arbetspensionsavgifterna redovisas inte längre, utan Keva fakturerar dem månatligen enligt de uppgifter om lönebetalningen som meddelats till inkomstregistret. Den lönebaserade pensionsavgiften ändras dessutom så att den innehåller såväl arbetsgivarens som arbetstagarens pensionsavgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift.

Förtidsavgiften slopas. Den slutliga förtidsavgiften för 2018 avstäms ändå år 2019, på samma sätt som tidigare. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften ändras inte år 2019.

Ändringarna i den lönebaserade pensionsavgiften behandlas i Kevas delegation. Den nya beräkningsgrunden för den lönebaserade pensionsavgiften för Kevas medlemssamfund godkändes 30.11.2018.

Motsvarande ändring gäller också kommunalt anställda som är försäkrade i statens pensionssystem (vissa lärare). För statens del stadfästes lagen 5.12 och förordningen 19.12.2018.

Budgetering

I budgeten anges som pensionsutgift beloppet enligt den arbetsgivarspecifika totala procenten minskat med den andel som innehålls för arbetstagarna. Keva gav sommaren 2018 ut budgeteringsanvisningar där arbetsgivarens preliminära betalningsandel räknats ut.

Bokföring

I samband med lönebetalningen innehålls arbetstagarens pensionsavgift, som är åldersbunden (personer under 53 år samt 63-åringar och äldre / 53–62-åringar). Avgiften bokförs bland resultatregleringar (JHS-konto 2569).

Arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift, dvs. den lönebaserade pensionsavgiften, får man genom att dra av arbetstagarnas betalningsandel från den arbetsgivarspecifika totala procenten. Andelen bokförs i samband med lönebetalningen bland pensionsförsäkringspremier i resultaträkningen (JHS-konto 4110) och bland resultatregleringar i balansräkningen (JHS-konto 2569). I bokföringen behöver man inte dela upp den lönebaserade avgiften och invalidpensionsavgiften på skilda underkonton, eftersom invalidpensionsavgiften utgör en del av den lönebaserade pensionsavgiften.

FPA fakturerar pensionsförsäkringsavgiften månatligen. Det belopp som bokförts bland resultatregleringarna borde stämma överens med Kevas faktura. Sannolikt kommer det att uppstå små skillnader, och då ska det göras en rättelse av arbetsgivarens pensionsavgift i kommunens bokföring. Det lönar sig att avstämma pensionsavgiftsskuldens saldo varje månad.

Läs mer på webben:

tags