Hur ersättningar som föranleds av asfaltkartelldomarna behandlas i bokföringen

Helsingfors tingsrätt har i sina domar 28.11.2013 ålagt de asfaltföretag som är svarande i asfaltkartellmålet att betala skadestånd med avkastnings- och dröjsmålsränta till de kommuner som varit kärande samt rättegångskostnaderna med dröjsmålsränta på det sätt som närmare framgår av domen. Samtliga företag har anmält missnöje mot domarna, vilket gör att de ännu inte vunnit laga kraft.   

Försiktighetsprincipen är en allmän bokslutsprincip som innebär att bland annat kostnader bör tas upp till ett tillräckligt stort belopp och att aktiveringar bör övervägas tillräckligt kritiskt. Försiktighet bör iakttas också vid bokföring av inkomster. Försiktighetsprincipen har klargjorts i 3 kap. 3 § 2 mom. i bokföringslagen.

Helsingfors tingsrätts domslut och de inkomster domarna kommer att ge kommunerna kan inte betraktas som säkra, eftersom domarna ännu inte vunnit laga kraft. De föranleder därför ännu inga bokföringsåtgärder (inkomstföring, minskning av anskaffningsutgift).
 
Det finns inte skäl att ta upp redan betalda eller ännu obetalda ersättningar i resultaträkningen eller som minskning av anskaffningsutgift, om betalningarna anses osäkra. Om ersättning redan betalats är det att rekommendera att den i sin helhet (kapital, avkastnings- och dröjsmålsräntor samt rättegångskostnader med dröjsmålsräntor) bokförs bland resultatregleringar. Obetalda ersättningar bör inte bokföras som resultatreglering.

I sista hand är det ändå varje enskild kommuns sak att bedöma när inkomsterna kan bokföras.

Det är att rekommendera att frågan behandlas i noterna till bokslutet och/eller verksamhetsberättelsen.

Om kommunen erbjuds en ersättning som baserar sig på ett beslut som inte vunnit laga kraft lönar det sig att ta emot den även om lagstadgad ränta måste betalas till svaranden i samband med en eventuell återbetalning. Genom att ta emot betalningen kan man eliminera eller åtminstone minska riskerna om någon av svarandena senare blir insolvent.
 
Senast efter att domarna vunnit laga kraft måste kommunerna se till att ersättningarna har betalats i enlighet med domarna inklusive avkastnings- och dröjsmålsränta. Om ersättningar betalas redan nu finns det skäl att be betalaren ge en detaljerad utredning om grunderna för betalningen, såsom räntorna och de tider som räntorna beräknats på, så att kommunen kan göra jämförelser med sina egna uträkningar. 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering