Bokföring och bokslut - Andra rekommendationer och publikationer som behandlar bokföring

JHS-rekommendation 192 om kontoplan för kommuner och samkommuner (2015)

JHS-rekommendationen 192 Kuntien ja kuntayhtymien tililuettelo godkändes 1.9.2015. Rekommendationen innehåller en beskrivning av kontoplan för kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk, balansenheter och kommunens koncernbokslut samt tillämpningsanvisningar. Rekommendationen innehåller också mallar för balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys.

JHS-rekommendationen ingår i Finansministeriets Kommuninformationsprogram (Kuntatieto) och den ersätter Finlands Kommunförbunds rekommendation Mall för kontoplan i kommuner och samkommuner (2012). Närmare information om kontoplanens innehåll fås från Kommunförbundet. JHS-kontoplanen med bilagor finns på http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/192.

Den nya kontoplanen kan tas i bruk genast, eller senare, beroende till exempel på bokföringssystemen eller budgetarbetet. I kontoplanen har Statistikcentralens informationsbehov och även affärsverks- och koncernperspektivet beaktats.

Följande ändringar har gjorts i kontoplanen:

 • antalet konton har minskats; de kan ersättas med en motpartskod eller uppgiftsklassificering
 • avsikten har varit att bibehålla de kontonummer som tidigare ingått i Kommunförbundets rekommendation
 • i textdelen nämns i vilka scheman informationen används
 • i förteckningsdelen finns hänvisningar till de kommunala bokslutsschemana och Statistikcentralens insamling av uppgifter
 • de konton i resultaträkningen som kan användas fram till att standardiseringen av serviceklassificeringar har färdigställts, har angetts med en asterisk (*), bland annat intäkter från företagshälsovård, avgifter för läkartjänster inom primärvårdens öppenvård (exkl. tandvård), klientavgifter för anstaltsvård och dagkirurgi inom den specialiserade sjukvården samt försäkringsbolagens skadeförsäkringsersättningar
 • helt nya kontonummer har angetts för bland annat följande:  böter och viten, ICT-tjänster, finansiella tjänster och banktjänster, hyrd arbetskraft, medicin, förbrukningsartiklar, uppvärmning, el och gas, servicesedlar, avfallsskatt och räntekostnader i anslutning till räntefuture-/ränteterminskontrakt.

Genom rekommendationen standardiseras kontoplanen för hela den kommunala sektorn, med beaktande av de möjligheter som finns att via systemen kunna utnyttja hela registreringskodstrukturen, inklusive konton, och dess basuppgifter i all rapportering och statistikföring. Samtidigt kan överlappningar i användningen av de olika registreringskoderna minskas.

I rekommendationen har man beaktat att de övriga rekommendationerna inom Kommuninformationsprogrammet (Kuntatieto) ännu inte är klara. Övrig information som ska standardiseras är bland annat klassificeringen av verksamhetsställen, uppgifter och tjänster samt övriga standardiseringsbehov som framkommit under projektet. Standardiseringsprocesserna för dessa inleds senare under programmets gång. Kontoplanen har utformats så att det genom en effektiv användning av de olika registreringskoderna ska vara möjligt att få fram den information som krävs för extern rapportering. Organisationen kan enligt sina egna behov tillämpa en mer detaljerad och omfattande kontoplan än denna, men alla konton i organisationens egen kontoplan ska summeras enligt kontona i denna rekommendation. 

JHS 192 om kontoplan för kommuner och samkommuner uppdaterad

JHS 192 Kontoplan för kommuner och samkommuner har uppdaterats, men uppdateringen träder i kraft först 1.1.2021. Det är främst fråga om tekniska ändringar som gjorts på basis av kommunallagen och bokföringslagen. Kontonas innehåll har inte ändrats, men bokföringen av servicesedlar flyttas år 2021 från gruppen Understöd och bidrag till Köp av tjänster. Några nya konton har lagts till bland annat på grund av JHS 205 om ekonomisk rapportering. De konton och uppgifter som ska överföras till de kommande landskapen har markerats med blått i kontoplanen. Nytt är bilaga 4, som innehåller anvisningar om bokföringen av försäkringsersättningar. Kontonumreringen är mestadels oförändrad, med några undantag.

Uppdateringen av JHS 192 har publicerats redan nu för att kommunerna och samkommunerna ska kunna testa rapporteringen av ekonomiska uppgifter till Statskontoret i xbrl-format.

Länk till den uppdaterade rekommendationen (på finska): http://jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/jhs-192-paivityshanke

Mer information på webben:

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi