Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2002-1999

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2002-1999 följande utlåtena (nr 59-38): 

 • Utlåtande 59/2002: Utlåtande om bokföring av kreditförluster som uppkommit i samband med företagssanering, 17.12.2002
 • Utlåtande 58/2002: Utlåtande om periodisering av vissa löner vid årets slut, 17.12.2002
 • Utlåtande 57/2002: Utlåtande om bokföring vid föregripande beslut om dividendinkomst, 24.9.2002
 • Utlåtande 56/2002: Utlåtande om värdering av aktier och andelar, 24.9.2002
 • Utlåtande 55/2002: Utlåtande om bokföring av patientförsäkringsansvar, 10.9.2002
 • Utlåtande 54/2002: Utlåtande om förslag till ändring av anvisningarna om bokföring av kommunalskatt, 27.8.2002
 • Utlåtande 53/2002: Utlåtande om hur skatteinkomster skall bokföras i kommunens bokslut för år 2001, 10.4.2002
 • Utlåtande 52/2002: Utlåtande om hur kostnader i anslutning till eftervård av en soptipp skall behandlas i bokslutet, 12.2.2002
 • Utlåtande 51/2001: Utlåtande om behandlingen av aktier i börsbolag som erhålls vid fusion, 16.3.2001
 • Utlåtande 50/2001: Utlåtande om noteringar i bokföringen som föranleds av upplösning av en samkommun, 16.3.2011
 • Utlåtande 49/2000: Utlåtande om hur nedskrivning av anläggningstillgångar skall behandlas, 28.11.2017
 • Utlåtande 48/2000: Utlåtande om bokföring av donation, 28.11.2000, OBS! Utlåtande 48 har ersatts 13.9.2016. Då godkändes ny Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner.
 • Utlåtande 47/2000: Utlåtande om hur en samkommuns grundkapital och en medlemskommuns samkommunandel skall bokföras, 28.11.2000
 • Utlåtande 46/2000:Utlåtande om hur skatteinkomster skall tas upp i kommunens bokslut, 28.11.2000
 • Utlåtande 45/2000: Utlåtande om hur man skall bokföra en ökning av grundkapitalet som uppstår i samband med en fusion mellan två samkommuner för utbildning, 2.4.2000
 • Utlåtande 44/1999: Utlåtande om hur den ändring av samkommunandelen som beror på statsandelen skall behandlas i 1999 års bokföring och bokslut, 16.11.1999
 • Utlåtande 43/1999: Utlåtande om hur en semesterlöneskuld tas upp i bokslutet,  16.11.1999, OBS! Utlåtande 43 har ersatts av utlåtandet 103/2012 och sedan med utlåtandet 120/2019 
 • Utlåtande 42/1999: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas på behandlingen av patientskadeansvar i bokföringen, 16.11.1999
 • Utlåtande 41/1999: Utlåtande med anledning av en ansökan om att i ett dottersamfund få ha en räkenskapsperiod som avviker från modersamfundets, 2.11.1999
 • Utlåtande 40/1999: Utlåtande om hur invalidpensionernas självriskandel skall bokföras, 19.10.1999
 • OBS! Utlåtande 39/1999 har givits åt den som begärt utlåtandet. Publiceras inte.
 • Utlåtande 38/1999: Utlåtande om upprättande av koncernbokslut, 4.3.1999

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2002

Kommunsektionens utlåtanden år 2001

Kommunsektionens utlåtanden år 2000

Kommunsektionens utlåtanden år 1999

Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags