Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2002-1999

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2002-1999 följande utlåtandena (nr 59-38): 

 • Utlåtandet 59/2002: Utlåtande om bokföring av kreditförluster som uppkommit i samband med företagssanering, 17.12.2002
 • Utlåtandet 58/2002: Utlåtande om periodisering av vissa löner vid årets slut, 17.12.2002
 • Utlåtandet 57/2002: Utlåtande om bokföring vid föregripande beslut om dividendinkomst, 24.9.2002
 • Utlåtandet 56/2002: Utlåtande om värdering av aktier och andelar, 24.9.2002
 • Utlåtandet 55/2002: Utlåtande om bokföring av patientförsäkringsansvar, 10.9.2002
 • Utlåtandet 54/2002: Utlåtande om förslag till ändring av anvisningarna om bokföring av kommunalskatt, 27.8.2002
 • Utlåtandet 53/2002: Utlåtande om hur skatteinkomster skall bokföras i kommunens bokslut för år 2001, 10.4.2002
 • Utlåtandet 52/2002: Utlåtande om hur kostnader i anslutning till eftervård av en soptipp skall behandlas i bokslutet, 12.2.2002
 • Utlåtandet 51/2001: Utlåtande om behandlingen av aktier i börsbolag som erhålls vid fusion, 16.3.2001
 • Utlåtandet 50/2001: Utlåtande om noteringar i bokföringen som föranleds av upplösning av en samkommun, 16.3.2011
 • Utlåtandet 49/2000: Utlåtande om hur nedskrivning av anläggningstillgångar skall behandlas, 28.11.2017
 • Utlåtandet 48/2000: Utlåtande om bokföring av donation, 28.11.2000, OBS! Utlåtande7 48 har ersatts 13.9.2016. Då godkändes ny Allmän anvisning om upprättande av balansräkning för kommuner och samkommuner.
 • Utlåtandet 47/2000: Utlåtande om hur en samkommuns grundkapital och en medlemskommuns samkommunandel skall bokföras, 28.11.2000
 • Utlåtandet 46/2000:Utlåtande om hur skatteinkomster skall tas upp i kommunens bokslut, 28.11.2000
 • Utlåtandet 45/2000: Utlåtande om hur man skall bokföra en ökning av grundkapitalet som uppstår i samband med en fusion mellan två samkommuner för utbildning, 2.4.2000
 • Utlåtandet 44/1999: Utlåtande om hur den ändring av samkommunandelen som beror på statsandelen skall behandlas i 1999 års bokföring och bokslut, 16.11.1999
 • Utlåtandet 43/1999: Utlåtande om hur en semesterlöneskuld tas upp i bokslutet,  16.11.1999, OBS! Utlåtande7 43 har ersatts av utlåtandet 103/2012 och sedan med utlåtandet 120/2019 
 • Utlåtandet 42/1999: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas på behandlingen av patientskadeansvar i bokföringen, 16.11.1999
 • Utlåtandet 41/1999: Utlåtande med anledning av en ansökan om att i ett dottersamfund få ha en räkenskapsperiod som avviker från modersamfundets, 2.11.1999
 • Utlåtandet 40/1999: Utlåtande om hur invalidpensionernas självriskandel skall bokföras, 19.10.1999
 • OBS! Utlåtandet 39/1999 har givits åt den som begärt utlåtandet. Publiceras inte.
 • Utlåtandet 38/1999: Utlåtande om upprättande av koncernbokslut, 4.3.1999

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2002

Kommunsektionens utlåtanden år 2001

Kommunsektionens utlåtanden år 2000

Kommunsektionens utlåtanden år 1999

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering