Bokföring: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2005-2003

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2005-2003 följande utlåtena (nr 75-60): 

 • Utlåtandet 75/2005: Bokföring mellan ett räddningsverk som fungerar som affärsverk i en stad och de överlåtande kommunerna av anläggningstillgångar som överlåts av kommuner, 20.12.2005
 • Utlåtandet 74/2005: Utlåtande om bokföring av sparförsäkring, 7.12.2005
 • Utlåtandet 73/2005: Utlåtande om möjligheten att helt eller delvis underlåta att bokföra avskrivningar enligt plan under några år, 7.12.2005
 • Utlåtandet 72/2005: Utlåtande om konsolidering av separat regionförvaltning i stadens koncernbokslut, 7.12.2005
 • Utlåtandet 71/2005: Utlåtande om bokföring av byte av outbrutna områden och byggnader, 7.12.2005
 • Utlåtandet 70/2005: Utlåtande om bokföring av inkomster från markanvändningsavtal, 25.10.2005
 • Utlåtandet 69/2005: Utlåtande om aktivering av anskaffningspriset och reparationskostnader för en hyrd aktielägenhet som senare skall köpas och om aktivering av anskaffningspriset för en lagerlokal i en industrihall, 23.9.2005
 • Utlåtandet 68/2005: Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland, 3.5.2005
 • Utlåtandet 67/2005: Utlåtande om behandling av markanvändningsavtal i bokföringen, 22.2.2005
 • Utlåtandet 66/2004: Utlåtande om bokföring av understöd för kommunsammanslagningar, 31.8.2004
 • Utlåtandet 65/2004: Utlåtande om behandlingen av anslutningsavgifter i kommunernas och samkommunernas bokföring, 31.3.2004
 • Utlåtandet 64/2004: Utlåtande om kriterier för prestationsprincipen och om behandling av en investeringsutgift i tablån över budgetutfallet, 17.2.2014
 • Utlåtandet 63/2004: OBS. Detta utlåtande publiceras inte. Utlåtandet har givits åt den som begärt utlåtandet. 
 • Utlåtandet 62/2003: OBS. Detta utlåtande publiceras inte. Utlåtandet har givits åt den som begärt utlåtandet.
 • Utlåtandet 61/2003: Utlåtande om realisering av försäljningsvinst vid överlåtelse av tomt genom apport, 18.2.2003
 • Utlåtandet 60/2003: Utlåtande om mall för samkommunens resultaträkningsschema och hur erlagd inkomstskatt skall upptas i resultaträkningen, 23.1.2003

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2005

Kommunsektionens utlåtanden år 2004

Kommunsektionens utlåtanden år 2003

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering