Bokföring: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2010-2006

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2010-2006 följande utlåtandena (nr 96-76)

 • Utlåtandet 96/2010: Värdering av aktier som hör till finansieringstillgångar och bokföring av värdeförändringar, 2.11.2010
 • Utlåtandet 95/2010: Justering av avskrivningsplanen, 17.5.2010
 • Utlåtandet 94/2010: Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal, 20.4.2010
 • Utlåtandet 93/2010: Behandling av statsandelar, hemkommunsersättningar och återbäring av regressfordringar som gäller underhållsstöd i kommunens bokföring, 23.2.2010  
 • Utlåtandet 92/2009: Bokföring i samband med bildande av samkommun, 15.12.2009
 • Utlåtandet 91/2009: Bokföring av utgifter för riving av byggnad, 21.4.2009
 • Utlåtandet 90/2009: Bokslut och koncernbokslut efter kommunsammanslagning, 7.4.2009
 • Utlåtandet 89/2009: Värdering av pensionsansvar för egna pensioner i kommunala sammanslutningar, 7.4.2009
 • Utlåtandet 88/2009: Bokföring av finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning, 23.2.2009
 • Utlåtandet 87/2009: Behandling av regressfordringar för underhållsstöd i kommunens bokföring, 23.2.2009
 • Utlåtandett 86/2008: Tillsyn över kommunens bokföring, 7.10.2008
 • Utlåtandet 85/2008: Byteshandel med samma bolags aktier mellan två kommuner, 7.10.2008
 • Utlåtandet 84/2008: Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten, 24.6.2008
 • Utlåtandet 83/2008: Skyldighet att upprätta koncernbokslut i kommuner där kommunindelningen ändras, 3.3.2008
 • Utlåtandet 82/2007: Utlåtande om hur borgensansvar som följer av medlemskap i garanticentralen redovisas i kommunernas bokslut, 4.12.2007
 • Utlåtandet 81/2007: Utlåtande om bokföringen vid ändring i kommunindelningen, 23.10.2007
 • Utlåtandet 80/2007: Behandling av statens regionutvecklingsmedel och EU:s strukturfondsmedel i landskapsförbundets bokföring, 3.4.2007
 • Utlåtandet 79/2007: Uppkomst av koncernförhållande i kommunkoncern, 20.3.2007 
 • Utlåtandet 78/2006: Utlåtande om kommunfakturering i hälsovårdsdsdistrikt, 28.11.2006
 • Utlåtandet 77/2006: Utlåtande om täckning av underskott ur grundkapitalet, 14.11.2006
 • Utlåtandet 76/2006: Utlåtande om ökning och användning av en samkommuns egen fond, 31.10.2006

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2010

Kommunsektionens utlåtanden år 2009

Kommunsektionens utlåtanden år 2008

Kommunsektionens utlåtanden år 2007

Kommunsektionens utlåtanden år 2006

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering