Bokföring: Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2010-2006

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2010-2006 följande utlåtena (nr 96-76)

 • Utlåtande 96/2010: Värdering av aktier som hör till finansieringstillgångar och bokföring av värdeförändringar, 2.11.2010
 • Utlåtande 95/2010: Justering av avskrivningsplanen, 17.5.2010
 • Utlåtande 94/2010: Bokföringsfrågor som gäller markanvändningsavtal, 20.4.2010
 • Utlåtande 93/2010: Behandling av statsandelar, hemkommunsersättningar och återbäring av regressfordringar som gäller underhållsstöd i kommunens bokföring, 23.2.2010  
 • Utlåtande 92/2009: Bokföring i samband med bildande av samkommun, 15.12.2009
 • Utlåtande 91/2009: Bokföring av utgifter för riving av byggnad, 21.4.2009
 • Utlåtande 90/2009: Bokslut och koncernbokslut efter kommunsammanslagning, 7.4.2009
 • Utlåtande 89/2009: Värdering av pensionsansvar för egna pensioner i kommunala sammanslutningar, 7.4.2009
 • Utlåtande 88/2009: Bokföring av finansiering av yrkesinriktad tilläggsutbildning, 23.2.2009
 • Utlåtande 87/2009: Behandling av regressfordringar för underhållsstöd i kommunens bokföring, 23.2.2009
 • Utlåtande 86/2008: Tillsyn över kommunens bokföring, 7.10.2008
 • Utlåtande 85/2008: Byteshandel med samma bolags aktier mellan två kommuner, 7.10.2008
 • Utlåtande 84/2008: Byte av aktier av samma slag mellan kommuner för uppskrivning av aktierna och resultatföring av försäljningsvinsten, 24.6.2008
 • Utlåtande 83/2008: Skyldighet att upprätta koncernbokslut i kommuner där kommunindelningen ändras, 3.3.2008
 • Utlåtande 82/2007: Utlåtande om hur borgensansvar som följer av medlemskap i garanticentralen redovisas i kommunernas bokslut, 4.12.2007
 • Utlåtande 81/2007: Utlåtande om bokföringen vid ändring i kommunindelningen, 23.10.2007
 • Utlåtande 80/2007: Behandling av statens regionutvecklingsmedel och EU:s strukturfondsmedel i landskapsförbundets bokföring, 3.4.2007
 • Utlåtande 79/2007: Uppkomst av koncernförhållande i kommunkoncern, 20.3.2007 
 • Utlåtande 78/2006: Utlåtande om kommunfakturering i hälsovårdsdsdistrikt, 28.11.2006
 • Utlåtande 77/2006: Utlåtande om täckning av underskott ur grundkapitalet, 14.11.2006
 • Utlåtande 76/2006: Utlåtande om ökning och användning av en samkommuns egen fond, 31.10.2006

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2010

Kommunsektionens utlåtanden år 2009

Kommunsektionens utlåtanden år 2008

Kommunsektionens utlåtanden år 2007

Kommunsektionens utlåtanden år 2006

Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags