Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2016-2011

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2016-2011 följande utlåtena (nr 114-97)

 • Utlåtande 114/2016: Bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016, 27.9.2016
 • Utlåtande 113/2015 : Utlåtande om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring, 10.11.2015
 • Utlåtande 112/2015: Utlåtande om hur ändringarna i lagen om vattentjänster inverkar på de kommunala vattentjänstverkens bokföring och bokslut, 9.3.2015
 • Utlåtande 111/2015: Utlåtande om tillämpningen av den allmänna anvisningen om koncernbokslut vid rättelse av avskrivningar enligt plan, 9.3.2015
 • Utlåtande 110/2015: Utlåtande om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring, 9.3.2015, OBS! Kommunsektionen har tagit ställning till frågan i utlåtande 113. Detta utlåtande kompletterar och ersätter utlåtandet 110.
 • Utlåtande 109/2015: Utlåtande om behandlingen av aktier som erhålls i samband med företagsarrangemang, 16.1.2015
 • Utlåtande 108/2015: Utlåtande om ändring av bokföringsanvisningarna om patientförsäkringsansvar, 16.1.2015
 • Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014. 
 • Utlåtande 107/2013: Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet, 10.12.2013
 • Utlåtande 106/2012: Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag, 30.10.2012
 • Utlåtande 105/2012: Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet, 6.3.2012
 • Utlåtande 104/2012: Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt, 17.2.2012
 • Utlåtande 103/2012: Bokföring av semesterlöneskuld från och med bokslutet 2011, 24.1.2012, OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtande 120/2019 
 • Utlåtade 102/2011: En samkommuns och ett kommunalt ägt aktiebolags hörande till kommunkoncernen, 29.11.2011
 • Utlåtande 101/2011: Bokföring av tillverkning av investeringstillgång, 04.10.2011
 • Utlåtande 100/2011: Behandlingen av poster som hänför sig till byggande och grundliga renoveringar i den s.k. livscykelmodellen, 31.05.2011
 • Utlåtande 99/2011: Utlåtande om tillämpningen av bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 1.2.2011, 17.05.2011
 • Utlåtande 98/2011: Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring, 22.03.2011
 • Utlåtande 97/2011: Bokföringsmässig behandling av kostnader för återställande av kommunal avstjälpningsplats, 8.3.2011.

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2016

Kommunsektionens utlåtanden år 2015

Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014

Kommunsektionens utlåtanden år 2013

Kommunsektionens utlåtanden år 2012

Kommunsektionens utlåtanden år 2011

Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
tags