Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 2016-2011

Arbets- och näringsministeriets Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2016-2011 följande utlåtandena (nr 114-97)

 • Utlåtandet 114/2016: Bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016, 27.9.2016
 • Utlåtandet 113/2015 : Utlåtande om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring, 10.11.2015
 • Utlåtandet 112/2015: Utlåtande om hur ändringarna i lagen om vattentjänster inverkar på de kommunala vattentjänstverkens bokföring och bokslut, 9.3.2015
 • Utlåtandet 111/2015: Utlåtande om tillämpningen av den allmänna anvisningen om koncernbokslut vid rättelse av avskrivningar enligt plan, 9.3.2015
 • Utlåtandet 110/2015: Utlåtande om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring, 9.3.2015, OBS! Kommunsektionen har tagit ställning till frågan i utlåtandet 113. Detta utlåtande kompletterar och ersätter utlåtandet 110.
 • Utlåtandet 109/2015: Utlåtande om behandlingen av aktier som erhålls i samband med företagsarrangemang, 16.1.2015
 • Utlåtandet 108/2015: Utlåtande om ändring av bokföringsanvisningarna om patientförsäkringsansvar, 16.1.2015
 • Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014. 
 • Utlåtandet 107/2013: Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet, 10.12.2013
 • Utlåtandet 106/2012: Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag, 30.10.2012
 • Utlåtandet 105/2012: Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet, 6.3.2012
 • Utlåtandet 104/2012: Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt, 17.2.2012
 • Utlåtandet 103/2012: Bokföring av semesterlöneskuld från och med bokslutet 2011, 24.1.2012, OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtandet 120/2019 
 • Utlåtandet 102/2011: En samkommuns och ett kommunalt ägt aktiebolags hörande till kommunkoncernen, 29.11.2011
 • Utlåtandet 101/2011: Bokföring av tillverkning av investeringstillgång, 04.10.2011
 • Utlåtandet 100/2011: Behandlingen av poster som hänför sig till byggande och grundliga renoveringar i den s.k. livscykelmodellen, 31.05.2011
 • Utlåtandet 99/2011: Utlåtande om tillämpningen av bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 1.2.2011, 17.05.2011
 • Utlåtandet 98/2011: Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring, 22.03.2011
 • Utlåtandet 97/2011: Bokföringsmässig behandling av kostnader för återställande av kommunal avstjälpningsplats, 8.3.2011.

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 2016

Kommunsektionens utlåtanden år 2015

Kommunsektion har inte avgivit några utlåtanden år 2014

Kommunsektionens utlåtanden år 2013

Kommunsektionens utlåtanden år 2012

Kommunsektionens utlåtanden år 2011

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering