Kommunsektionens uppgifter och sammansättning

Kommunsektionens postadress:
Arbets- och näringsministeriet
Bokföringsnämndens kommunsektion
PB 32
00023 STATSRÅDET

Växel:
(09) 16001

Besöksadress:
Alexandersgatan 4
00170 HELSINGFORS

Kommunsektionens uppgifter och sammansättning under perioden 1.1.2019–31.12.2021

Enligt 1 a § i förordningen om bokföringsnämnden (748/1973) har bokföringsnämnden en kommunsektion, som utför de uppgifter som enligt kommunlagen (365/1995) ankommer på sektionen eller som bokföringsnämnden anvisar den. Eftersom de kommunala ärendena har överförts från inrikesministeriet till finansministeriet är kommunsektionens ordförande representant för finansministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet har 19.12.2018 med stöd av den nämnda förordningen fastställt följande sammansättning på kommunsektionen för perioden 1.1.2019–31.12.2021 (de personliga ersättarna anges inom parentes):

Ordförande:

 • sakkunnig Pasi Leppänen, finansministeriet
  (budgetråd Tero Tyni, finansministeriet)

Vice ordförande:

 • konsultativ tjänsteman Vesa Lappalainen, finansministeriet
  (konsultativ tjänsteman Mika Björklund, arbets- och näringsministeriet)

Medlemmar:

 • sakkunnig Tiina Turunen, Helsingfors stad
  (ekonomidirektör Tero Mäkiranta, Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt)

 • sakkunnig Marja-Liisa Ylitalo, Finlands Kommunförbund
  (utvecklingschef Mikko Mehtonen, Finlands Kommunförbund)

 • CGR, OFGR, verkställande direktör Juha Huuskonen, KPMG Ab
  (CGR, OFGR Tiina Lind, BDO Audiator Ab)

 • CGR, OFGR, direktör Anu Servo, Deloitte Ab
  (CGR, OFGR Jorma Nurkkala, KPMG Ab)

Sekreterare:

 • utvecklingschef Sari Korento, Finlands Kommunförbund

Mer information på webben:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering