Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 1997-1996

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2016-2011 följande utlåtandena (nr 19-1):

 • Utlåtandet 19/1997:Utlåtande om hur en efterfinansierad statsandel för en investering skall behandlas i bokföringen, 15.12.1997
 • Utlåtandet18/1997: Utlåtande om hur ett dottersamfund som tillämpat en avvikande räkenskapsperiod skall sammanställas med kommunens koncernbokslut, 15.12.1997
 • Utlåtandet 17/1997: Utlåtande om hur anskaffningsutgiften för en skolfastighet och en finansieringsandel som erhållits för den skall behandlas i bokföringen, 15.12.1997
 • Utlåtandet 16/1997: Utlåtande om hur en samkommun för utbildning skall bokföra anläggnings- och omsättningstillgångar som den har erhållit vederlagsfritt, 15.12.1997
 • Utlåtandet 15/1997: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas i fråga om avskrivningar i samkommuner, 15.12.1997
 • Utlåtandet 14/1997: Utlåtande om hur en samkommuns statsandel för investeringsutgift skall behandlas i medlemskommunens bokföring, 15.12.1997
 • Utlåtandet 13/1997: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas när tomter som staden äger värderas i ingående balansen, 20.10.1997
 • Utlåtandet 12/1997: Utlåtande om behandlingen av en värderingspost motsvarande den ränta på aravalån som kapitaliseras i kommunens och samkommunens bokföring, 1.10.1997
 • Utlåtandet 11/1997: Utlåtande om registreringen av mervärdesskatten för EU-stöd, 1.10.1997
 • Utlåtandet 10/1997: Utlåtande om tillämpningen av bokföringslagen vid värderingen av omsättningstillgångar, 6.6.1997
 • Utlåtandet 9/1997: Utkastet till bokföringslag samt om ändring av kapitel 11 och 12 i lagen om aktiebolag och lag om ändring av lagen om andelslag, 29.5.1997
 • Utlåtandet 8/1997: Utlåtande om hur lån som ansluter sig till patientförsäkringsavgifterna skall behandlas ibokföringen och bokslutet i samkommunen för sjukvårdsdistriktet, 24.2.1997
 • Utlåtandet 7/1997: Utlåtande hur en donationsfond skall behandlas i bokföringen, 7.2.1997  
 • Utlåtandet 6/1997: Utlåtande om hur man i en samkommuns ingående balans upptar aktier i ett fastighetsbolag samt en tillgångsplacering, 7.2.1997
 • Utlåtandet 5/1997: Utlåtande om hur understöd och leasingavgifter som ligger till grund för understödet skall behandlas i bokföringen, 7.2.1997
 • Utlåtandet 4/1996: Utlåtande sjukvårdsdistriktens lånearrangemang, 15.11.1996
 • Utlåtandet 3/1996: Utlåtande om värdering av pensionsansvar, 16.9.1996, OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtandet 89/2009
 • Utlåtandet 2/1996: Utlåtande om ändring av bokföringslagen, 8.7.1996
 • Utlåtandet 1/1996: Utlåtande om samkommunernas egendom, 17.6.1996

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 1997

Kommunsektionens utlåtanden år 1996

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering