Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden åren 1997-1996

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit åren 2016-2011 följande utlåtandena (nr 19-1):

 • Utlåtandet 19/1997:Utlåtande om hur en efterfinansierad statsandel för en investering skall behandlas i bokföringen, 15.12.1997
 • Utlåtandet18/1997: Utlåtande om hur ett dottersamfund som tillämpat en avvikande räkenskapsperiod skall sammanställas med kommunens koncernbokslut, 15.12.1997
 • Utlåtandet 17/1997: Utlåtande om hur anskaffningsutgiften för en skolfastighet och en finansieringsandel som erhållits för den skall behandlas i bokföringen, 15.12.1997
 • Utlåtandet 16/1997: Utlåtande om hur en samkommun för utbildning skall bokföra anläggnings- och omsättningstillgångar som den har erhållit vederlagsfritt, 15.12.1997
 • Utlåtandet 15/1997: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas i fråga om avskrivningar i samkommuner, 15.12.1997
 • Utlåtandet 14/1997: Utlåtande om hur en samkommuns statsandel för investeringsutgift skall behandlas i medlemskommunens bokföring, 15.12.1997
 • Utlåtandet 13/1997: Utlåtande om hur bokföringslagen skall tillämpas när tomter som staden äger värderas i ingående balansen, 20.10.1997
 • Utlåtandet 12/1997: Utlåtande om behandlingen av en värderingspost motsvarande den ränta på aravalån som kapitaliseras i kommunens och samkommunens bokföring, 1.10.1997
 • Utlåtandet 11/1997: Utlåtande om registreringen av mervärdesskatten för EU-stöd, 1.10.1997
 • Utlåtandet 10/1997: Utlåtande om tillämpningen av bokföringslagen vid värderingen av omsättningstillgångar, 6.6.1997
 • Utlåtandet 9/1997: Utkastet till bokföringslag samt om ändring av kapitel 11 och 12 i lagen om aktiebolag och lag om ändring av lagen om andelslag, 29.5.1997
 • Utlåtandet 8/1997: Utlåtande om hur lån som ansluter sig till patientförsäkringsavgifterna skall behandlas ibokföringen och bokslutet i samkommunen för sjukvårdsdistriktet, 24.2.1997
 • Utlåtandet 7/1997: Utlåtande hur en donationsfond skall behandlas i bokföringen, 7.2.1997  
 • Utlåtandet 6/1997: Utlåtande om hur man i en samkommuns ingående balans upptar aktier i ett fastighetsbolag samt en tillgångsplacering, 7.2.1997
 • Utlåtandet 5/1997: Utlåtande om hur understöd och leasingavgifter som ligger till grund för understödet skall behandlas i bokföringen, 7.2.1997
 • Utlåtandet 4/1996: Utlåtande sjukvårdsdistriktens lånearrangemang, 15.11.1996
 • Utlåtandet 3/1996: Utlåtande om värdering av pensionsansvar, 16.9.1996, OBS! Detta utlåtande har upphävts och ersatts med utlåtandet 89/2009
 • Utlåtandet 2/1996: Utlåtande om ändring av bokföringslagen, 8.7.1996
 • Utlåtandet 1/1996: Utlåtande om samkommunernas egendom, 17.6.1996

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 1997

Kommunsektionens utlåtanden år 1996

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för livskraft och ekonomi
Team
Kommunalekonomi