Bokföring - Bokföringsnämndens kommunsektion

Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtanden året 1998

Arbets- och näringsministeriets (tidigare handels- och industriministeriet) Bokföringsnämndens kommunsektion har avgivit året 1998 följande utlåtandena (nr 37-20)
 

 • Utlåtandet 37/1998: Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999, 8.12.1998
 • Utlåtandet 36/1998: Utlåtande om återbäring av överskott, 27.10.1998  
 • Utlåtandet 35/1998: Utlåtande om iakttagande av avskrivningssystemet med avskrivningar enligt plan, 1.9.1998  
 • Utlåtandet 34/1998: Utlåtande om hur utvecklingsfonden i en samkommun skall behandlas i bokföringen, 18.8.1998  
 • Utlåtandet 33/1998: Utlåtande om samkommuns och medlemskommuns bokföring med anledning av överlåtelse av samkommuns anläggningstillgångar, 28.5.1998  
 • Utlåtandet 32/1998: Utlåtande om bokföring av understöd till samfund, 11.5.1998
 • Utlåtandet 31/1998: Utlåtande om betänkandet "bestämmelser om balanseringen av det egna kapitalet och ekonomin i kommunallagen, 27.4.1998
 • Utlåtandet 30/1998: Utlåtande om tillämpningen av bokföringslagen på maskinell förvaring av bokföringsböcker och verifikationer, 30.3.1998
 • Utlåtandet 29/1998: Utlåtande om behandlingen av patientskadeansvarighet i 1997 års bokslut,  16.3.1998
 • Utlåtandet 28/1998: Utlåtande om sammanställningsbokningar i kommunens bokföring i samband med upplösning av en samkommun, 23.2.1998
 • Utlåtandet 27/1998: Utlåtande om registreringen av statsandelen för en samkommuns anskaffningsutgift för en investering och av en sådan utbetalning till medlemskommunen som motsvarar statsandelen,  23.2.1998
 • Utlåtandet 26/1998: Utlåtande om tidsplanen vid tillämpning av den nya bokföringslagen och bokföringsförordningen, 30.3.1998
 • Utlåtandet 25/1998: Utlåtande om konsolidering av en stiftelse i stadens koncernbokslut, 11.2.1998
 • OBS! Utlåtandet 24 publiceras inte. Utlåtandet har givits åt den som begärt utlåtandet.
 • Utlåtandet 23/1998: Utlåtande om registrering av semesterlöneskuld i bokslutet, 26.1.1998
 • Utlåtandet 22/1998: Utlåtande om bokföring av återbäring och extra uppbörd av medlemskommunernas betalningsandelar samt av avskrivningar på anläggningstillgångar i en samkommuns bokslut, 21.1.1998
 • Utlåtandet 21/1998: Utlåtande om bokslutscheman för samkommuner, 8.1.1998
 • Utlåtandet 20/1998: Utlåtande om bokföring av rättelseposter till utgifter och inkomster, 8.1.1998

Utlåtandena finns som bilagor här under.

Kommunsektionens utlåtanden år 1998

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering