Bokföring av upplösta affärsverk

Beslut om upplösning av ett kommunalt affärsverk eller en affärsverkssamkommun fattas på motsvarande sätt som när de grundas. Om affärsverket upplöses före räkenskapsperiodens slut, ska ett särskilt bokslut upprättas och presenteras i kommunens bokslut.  Det separata bokslutet tillför information i kommunens bokslut om bland annat affärsverkets inkomster och utgifter. Kommunens verksamhetsberättelse och bokslutsnoter ska också innehålla en redogörelse för hur affärsverket påverkat kommunens resultat och vilka organisatoriska förändringar som skett i verksamheten. 

Affärsverkets balansräkning sammanställs rad för rad med kommunens balansräkning varvid interna poster elimineras. Räkenskapsperiodens resultat för affärsverket överförs som en del av affärsverkets balansräkning till kommunens balansräkning. Affärsverkets intäkter och kostnader ska presenteras separat i bokslutet och sammanställas med kommunens intäkter och kostnader i bokslutskalkylerna.
 
När det är fråga om en affärsverkssamkommun bokförs de poster som hänför sig till upplösningen som affärshändelser i medlemskommunernas och medlemssamkommunernas bokföring, varefter fordringar och skulder mellan affärsverkssamkommunen och medlemskommunerna respektive medlemssamkommunerna elimineras.
Om det bestäms att affärsverket ska ändras till en bokföringsmässig eller kalkylmässig balansenhet kan affärsverkets utgående balans användas som ingående balans för balansenheten. Om strukturen i balansräkningen ändras görs noteringarna i den ingående balansen som överföring mellan balansposter.

Om affärsverkets verksamhet överförs till ett bolag kan överföringen ske på olika sätt. Affärsverket kan först lösas upp, varefter primärkommunen bolagiserar verksamheten. Överföringen av egendoms- och skuldposterna samt överlåtelsevinsten bokförs då på primärkommunen. Ett annat alternativ är att affärsverket bolagiserar verksamheten och därefter upplöses. Överföringarna av egendoms- och skuldposterna samt överlåtelsevinsten bokförs då på affärsverket.

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering