Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommunerna och samkommunerna (AURA) har publicerats

Den automatiserade rapporteringen av kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter börjar år 2021. De ekonomiska uppgifterna rapporteras i XBRL-format till Statskontoret. Rapporteringen baserar sig bl.a. på tidigare JHS-rekommendationer: kontoplan, budget och ekonomiplan, serviceklassifikation, kostnadsredovisning och rapportering av ekonomiska uppgifter. Rekommendationerna har sammanställts i en handbok (AURA) som nu har publicerats på Statskontorets webbplats (9.10.2020):

https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/handbok-for-automatisk-ekonomisk-rapportering-i-kommuner-och-samkommuner/

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användningen av tabellunderlag och framtagningen av uppgifter för den automatiserade rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna. Anvisningarna för alla rapporteringsuppsättningar finns i princip i denna handbok, i ordlistorna eller i de allmänna anvisningarna och utlåtandena från Bokföringsnämnden och dess kommunsektion. Anvisningar om de tekniska aspekterna av rapporteringen finns på Statskontorets webbplats.

tags
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin