De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2019

Socialförsäkringsavgifterna för år 2019 har fastställts. De kommunala arbetsgivarnas och Kevas övriga medlemssamfunds socialförsäkringsavgifter sjunker till i genomsnitt 24,29 procent i förhållande till den lönesumma som utgör grunden för avgiften. År 2018 var de indirekta kostnadernas andel 25,29 procent, så avgiftsbördan minskar med i genomsnitt 1,00 procentenheter. Sänkningen beror främst på att pensionsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften minskat.

I bilagan finns en tidsserie över socialförsäkringsavgifterna 2016–2019 och en prognos för 2020–2021.

Också de kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift sjunker år 2019 och blir 0,77 procent (0,86 % år 2018). Avgiftsprocenten sjunker bland annat till följd av det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer har ingått för 2017–2020.

Löntagarnas sjukvårdspremie år 2019 är fortsättningsvis 0,00 procent av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid kommunalbeskattningen. Dagpenningspremien för en löntagare är 1,54 procent (1,53 % år 2018), om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 282 euro. Förändringen i avgiftsprocenten är alltså väldigt liten. Om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsten för en löntagare är mindre än 14 282 euro, är dagpenningspremien 0,00 procent.

Den goda sysselsättningsutvecklingen och den lägre arbetslösheten år 2018 innebar att arbetslöshetsförsäkringsavgiften för 2019 sänktes. År 2019 är arbetslöshetsförsäkringsavgiften 0,50 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 086 500 euro. För den överstigande delen av lönesumman är avgiften 2,05 procent av lönen. År 2018 var motsvarande procenttal 0,65 och 2,60, så till exempel för stora arbetsgivare har arbetslöshetsförsäkringsavgiften sjunkit med 0,55 procentenheter. Förändringen innebär att arbetsgivarnas genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgift har sjunkit från 2,49 procent till 1,96 procent.

Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 1,50 procent år 2019. Det är 0,40 procentenheter mindre än år 2018.

Strukturen på pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund har ändrats år 2019. Syftet har varit att förenkla bestämningen av arbetsgivarens pensionsavgift och få den att motsvara den genomsnittliga nivån på avgifterna inom arbetspensionssystemet.

Den lönebaserade pensionsavgiften är i fortsättningen en total pensionsavgift, som innehåller också den andel av pensionsavgiften som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren. I det här skedet gäller reformen inte kommunernas pensionsutgiftsbaserade avgift.

Kevas delegation fastställde medlemssamfundens pensionsavgifter för år 2019 den 30 november 2018. Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften för medlemssamfunden år 2019 fastställdes då till 24,40 procent av lönerna. Den lönebaserade pensionsavgiften består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla medlemssamfund och som utgör 23,50 procent av lönerna samt av en invalidpensionsavgift som är specifik för varje medlemssamfund och som utgör i genomsnitt 0,90 procent av lönerna. Samtidigt fastställde delegationen också att den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften slopas när den slutliga förtidsavgiften för 2018 har klarlagts.

Eftersom arbetsgivaren fortfarande innehåller arbetstagarens pensionsavgift (beror på arbetstagarens ålder) blir arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften år 2019 i genomsnitt 17,25 procent av lönerna. Arbetstagarens pensionsavgift är i snitt 7,15 procent av lönen. I genomsnitt sjunker alltså arbetsgivarens pensionsavgift med 0,50 procentenheter jämfört med år 2018, när man räknar med fjolårets genomsnittliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgift, dvs. förtidsavgiften. En viktig faktor som bidragit till den sänkta pensionsavgiften år 2019 är pensionsreformen år 2017. 

En del av de kommunala arbetsgivarna betalar också en pensionsutgiftsbaserad avgift som baserar sig på de pensioner som tjänats in före 2005. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår år 2019 till totalt 706 miljoner euro, dvs. ungefär 3,95 procent av lönesumman. År 2018 uppgick den pensionsutgiftsbaserade avgiften till totalt 653 miljoner euro, så avgiften hålls på ungefär samma nivå. De pensionsutgiftsbaserade avgifternas belopp i förhållande till lönesumman varierar bland enskilda medlemssamfund beroende på de pensioner som ska betalas.

Arbetstagarens pensionsavgift år 2019 är 6,75 procent för personer under 53 år och för dem som fyllt 63 (6,35 år 2018) samt 8,25 procent för 53–62-åringar (7,85 år 2018). Avgifterna har stigit med 0,40 procentenheter jämfört med år 2018.

De sammanlagda pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund inklusive den lönebaserade pensionsavgiften och den pensionsutgiftsbaserade avgiften är 28,35 procent av lönesumman år 2019. Avgifterna var på samma nivå också år 2018.

Också statens pensionsavgiftsstruktur har ändrats på motsvarande sätt som för Kevas medlemssamfund så att pensionsavgiftens nivå motsvarar den genomsnittliga avgiftsnivån i arbetspensionssystemet. Den lönebaserade pensionsavgiften består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (2019: 23,50 procent) och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift (2019: i genomsnitt 0,90 procent).

Avgifterna inom statens pensionssystem är totalt i genomsnitt 24,40 procent, varav arbetsgivarens andel är i genomsnitt 17,15 procent och arbetstagarens andel i genomsnitt 7,25 procent. De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga pensionsavgift inom statens pensionssystem beräknas bli 16,90 procent av lönerna.

Keva ger i juni budgeteringsanvisningar för uppskattning av nästa års pensionsavgifter i kommunsektorn. Mer information på Kevas webbplats www.keva.fi.

Närmare upplysningar vid Keva:

Roman Goebel
aktuariechef, pensionsavgiftschef (som särskilt uppdrag)
elakevakuutusmaksut(at)keva.fi
tfn 020 614 2543

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

Mer infomation på webben:

tags