De kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter 2020

Socialförsäkringsavgifterna för år 2020 har fastställts. De kommunala arbetsgivarnas och Kevas övriga medlemssamfunds socialförsäkringsavgifter är år 2020 i genomsnitt cirka 24,10 procent i förhållande till den lönesumma som utgör grunden för avgiften. År 2019 var de indirekta kostnadernas andel i genomsnitt 24,3 procent, så avgiftsbördan är ungefär lika stor som eller något mindre än året innan. Den lilla minskningen i bikostnader var en följd av den sammanlagda effekten av att såväl pensionsavgiften som arbetslöshetsförsäkringsavgiften sjönk medan sjukförsäkringsavgiften steg.

I bilagan finns en tidsserie över socialförsäkringsavgifterna 2017–2020 och en prognos för 2021–2022 (prognoser 3.12.2019).

De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift år 2020 är 1,34 procent (0,77 procent år 2019), vilket innebär en ökning med 0,57 procentenheter från år 2019. Ökningen beror på att sänkningen av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, som avtalades i konkurrenskraftsavtalet, minskar från 1,04 procentenheter (år 2019) till 0,58 procentenheter år 2020. 

Löntagarnas sjukvårdspremie är 0,68 procent av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid kommunalbeskattningen år 2020. År 2019 debiterades ingen sjukvårdspremie alls. Dagpenningspremien för en löntagare är 1,18 procent (1,54 procent år 2019), om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och arbetsinkomsten är minst 14 574 euro. Premien minskar därmed med 0,36 procentenheter. Om det sammanlagda beloppet av löne- och arbetsinkomsten för en löntagare är mindre än 14 574 euro, är dagpenningspremien 0,0 procent.

Den goda sysselsättningsutvecklingen och den lägre arbetslösheten år 2019 gjorde det möjligt att sänka arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift för 2020. Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift sjönk i genomsnitt med 0,24 procentenheter då den genomsnittliga avgiften minskade från 1,50 procent till 1,26 procent.

År 2020 är arbetslöshetsförsäkringsavgiften 0,45 procent av lönen, om lönesumman är högst 2 125 500 euro. För den överstigande delen av lönesumman är avgiften 1,70 procent av lönen. År 2019 var motsvarande procenttal 0,5 och 2,05, så till exempel för stora arbetsgivare har arbetslöshetsförsäkringsavgiften sjunkit med 0,35 procentenheter år 2020. Avgiften sjönk också året innan.

Löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är 1,25 procent år 2020. Det är 0,25 procentenheter mindre än år 2019.

Strukturen på de lönebaserade pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund har ändrats år 2019. Den lönebaserade pensionsavgiften är numera en total pensionsavgift, som innehåller både arbetsgivarens och arbetstagarens andel av pensionsavgiften. I början av 2019 slopades den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften, den s.k. förtidsavgiften.

Arbetsgivarens lönebaserade andel av pensionsavgifterna sjunker nästa år på grund av konkurrenskraftsavtalet med 0,4 procentenheter samtidigt som arbetstagarens andel av avgiften höjs i motsvarande mån. År 2020 är den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften alltså fortfarande 24,40 procent av lönesumman, vilket motsvarar avgiftsnivån i det privata arbetspensionssystemet.

Den lönebaserade pensionsavgiften innehåller arbetstagarens andel av arbetspensionsavgiften (beror på arbetstagarens ålder) samt arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften, i genomsnitt cirka 16,82 procent. Arbetsgivarens andel innehåller fortfarande också en invalidpensionsavgift som är specifik för varje medlemssamfund och som utgör i genomsnitt 1,00 procent av lönerna.

En del av de kommunala arbetsgivarna betalar också en pensionsutgiftsbaserad avgift som baserar sig på de pensionsansvar som tjänats in före 2005. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften uppgår år 2020 till totalt 737 miljoner euro, dvs. ungefär 3,95 procent av lönesumman. År 2019 uppgick den pensionsutgiftsbaserade avgiften till 706 miljoner euro, så räknat i euro ökade avgiften en aning i takt med lönesumman. De pensionsutgiftsbaserade avgifternas belopp i förhållande till lönesumman varierar bland enskilda medlemssamfund beroende på de pensioner som ska betalas.

Arbetstagarens pensionsavgift år 2020 är 7,15 procent för personer under 53 år och för dem som fyllt 63 (6,75 år 2019) samt 8,65 procent för 53–62-åringar (8,25 år 2019). Avgifterna har stigit med 0,40 procentenheter jämfört med år 2019.

De sammanlagda pensionsavgifterna för Kevas medlemssamfund inklusive den lönebaserade pensionsavgiften och den pensionsutgiftsbaserade avgiften är 28,35 procent av lönesumman år 2020. Avgifterna var på samma nivå också år 2019.

Också statens pensionsavgiftsstruktur har år 2019 ändrats på motsvarande sätt som för Kevas medlemssamfund så att pensionsavgiftens nivå motsvarar den genomsnittliga avgiftsnivån i arbetspensionssystemet. Den lönebaserade pensionsavgiften består av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift (23,40 procent år 2020) och en arbetsgivarspecifik invalidpensionsavgift (i genomsnitt 1,00 procent år 2020).

Avgifterna inom statens pensionssystem är därmed totalt i genomsnitt 24,40 procent, varav kommunsektorns genomsnittliga andel (för dem som omfattas av statens pensionssystem) uppskattas till cirka 16,70 procent av lönerna.

Keva ger i juni budgeteringsanvisningar för uppskattning av nästa års pensionsavgifter i kommunsektorn. Mer information på Kevas webbplats www.keva.fi.

Närmare upplysningar vid Keva:

Roman Goebel
aktuariechef, pensionsavgiftschef (som särskilt uppdrag)
elakevakuutusmaksut(at)keva.fi
tfn 020 614 2543

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

Långa tidsserier över pensionsförsäkringsavgifterna:

tags