Budgetering och ekonomiplanering: Permanenta anvisningar och rekommendationer

JHS 199 om budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner (2016)

JHS-rekommendation 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner godkändes 26.10.2016. Rekommendationen ingår i Finansministeriets kommuninformationsprogram  och gäller tillsvidare. Den svenska översättningen publiceras inom kort.

Rekommendationen ger en gemensam struktur som främjar kommunernas skyldighet enligt den nya kommunallagen (109 §) att publicera uppgifter om budgeten och ekonomiplanen i det allmänna datanätet (kommunens egen webbplats). Dessutom tryggas att informationen publiceras i ett enhetligt format med tanke på vidareanvändning. Enhetliga uppgifter behövs i synnerhet med tanke på informationsunderlaget för kommunekonomiprogrammet och utvecklingen av det.

Rekommendationen riktar sig till kommuner och samkommuner inklusive affärsverk och balansenheter. I rekommendationen beaktas också kommunkoncernens synvinkel. I den bindande delen av rekommendationen ingår de uppgifter om budgeten och ekonomiplanen som samlas in på uppdrag av Finansministeriet. De samlas in enligt den externa budgeten så att affärsverken ingår i uppgifterna – efter att interna poster eliminerats. Också interna poster mellan kommunens eller samkommunens olika verksamheter elimineras.

Den handbok som bifogas rekommendationen innehåller anvisningar om hur bindande uppgifter ges i rätt form (tillämpningsanvisning). Handboken ersätter den budgetrekommendation som Finlands Kommunförbund gav ut år 2011. De största förändringarna är följande:

  • Ändringarna i kommunallagen har beaktats
  • Kommunstrategin, målen, uppföljningen och koncernperspektivet har betonats
  • Budgeteringen av investeringsinkomster har ändrats i investeringsdelen
  • Schemana har ändrats i enlighet med bokslutsschemana

JHS-rekommendation 199 Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner:

http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/199

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
  • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi