Nya kriterier för kriskommuner

Kriterierna för när en kommun är i en speciellt svår ekonomisk ställning har setts över. De nya kriterierna beskriver bättre kommunens ekonomi ur olika synvinklar. Kriteriernas struktur kvarstår, men nyckeltalen och deras gränsvärden har ändrats.

De nya gränsvärdena kommer att tillämpas första gången år 2022, utifrån nyckeltalen i boksluten för 2020 och 2021. Till dess tillämpas de nuvarande kriterierna.

Utvärderingsförfarande kan i fortsättningen inledas

 • om kommunen inte har täckt ett underskott i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som anges i 110 § 3 mom. (ingen ändring jämfört med nuläget)
 • om underskottet i kommunens senaste koncernbokslut är minst 1 000 euro per invånare och året innan minst 500 euro per invånare (ingen ändring jämfört med nuläget)

ELLER

 • om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i finansieringen två år i följd har uppfyllt samtliga följande gränsvärden:
 1. årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i kommunens koncernresultaträkning är under 80 procent (för närvarande negativt årsbidrag för kommunkoncernen);
 2. kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (för närvarande 1 procentenhet);
 3. summan av lån och hyresansvar per invånare i kommunens koncernbokslut överskrider det genomsnittliga beloppet av lån och hyresansvar i alla kommuners koncernbokslut med minst 50 procent (tidigare ingick endast koncernens lånebelopp i nyckeltalet);
 4. koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8 (det nuvarande nyckeltalet är en relativ skuldsättning på minst 50 procent).

I en samkommun kan ett utvärderingsförfarande inledas bara om samkommunen inte har täckt ett underskott i balansräkningen inom den tid som föreskrivs i 110 § 3 mom. i kommunallagen. Till denna del har lagen inte ändrats.

Gult ljus

Kommunallagen anger fortfarande de gränsvärden som beskriver när kommunen är i en speciellt svår ekonomisk ställning, men kommunerna behöver också bli medvetna om när de befinner sig i riskzonen, dvs. när de ligger nära gränsvärdena. I regeringspropositionen har det också framförts mindre strikta gränsvärden (s.k. gult ljus) som ännu inte leder till ett utvärderingsförfarande, men som visar att kommunen behöver ägna särskild uppmärksamhet åt att analysera sin ekonomi och dess utveckling.

 • Koncernens underskott är minst 500 €/invånare
 • Koncernens årsbidrag i % av avskrivningarna är under 100
 • Inkomstskattesatsen är 1,5 procentenheter högre än genomsnittet
 • Koncernens lån och ansvar överstiger genomsnittet med 25 %
 • Koncernens kalkylerade låneskötselbidrag är mindre än 1,0

Dessa gränsvärden (gult ljus) ger inte upphov till något utvärderingsförfarande.

 

Läs mer på Kommunförbundets webbpalats:

Läs mer på webben:

Bilaga:

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
 • Fakta om kommunekonomin:
 • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
 • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
 • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
 • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
 • Kartläggning av kommunekonomin