Budgetering och ekonomiplanering

Nya kriterier för kriskommuner

Kriterierna för när en kommun har en speciellt svår ekonomisk ställning har setts över. De nya kriterierna beskriver bättre kommunens ekonomi ur olika synvinklar. Strukturen på kriterierna kvarstår, men nyckeltalen och deras gränsvärden har ändrats. Lagen träder i kraft 1.3.2019. De nya gränsvärdena tillämpas första gången år 2022, utifrån nyckeltalen i boksluten för 2020 och 2021. Till dess tillämpas vad som föreskrivs i den 118 § i kommunallagen som gällde vid lagens ikraftträdelse. 

Utvärderingsförfarande kan i fortsättningen inledas

 • om kommunen inte har täckt ett underskott i kommunens balansräkning inom den tidsfrist som anges i 110 § 3 mom. (ingen ändring jämfört med nuläget)
 • om underskottet i kommunens senaste koncernbokslut är minst 1 000 euro per invånare och året innan minst 500 euro per invånare (ingen ändring jämfört med nuläget)

ELLER

 • om de ekonomiska nyckeltal som beskriver tillräckligheten eller soliditeten i finansieringen två år i följd har uppfyllt följande gränsvärden:
 1. årsbidraget i förhållande till avskrivningarna i kommunens koncernresultaträkning är under 80 procent (för närvarande negativt årsbidrag för kommunkoncernen);
 2. kommunens inkomstskattesats är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga inkomstskattesatsen för alla kommuner (för närvarande 1 procentenhet);
 3. beloppet av lån och hyresansvar per invånare i kommunens koncernbokslut överskrider det genomsnittliga beloppet av lån och hyresansvar i alla kommuners koncernbokslut med minst 50 procent (för närvarande ingår endast koncernens lånebelopp i nyckeltalet);
 4. koncernbokslutets kalkylmässiga låneskötselbidrag är under 0,8 (det nuvarande gränsvärdet är en relativ skuldsättning på minst 50 procent).

I en samkommun kan ett utvärderingsförfarande inledas bara om samkommunen inte har täckt ett underskott i balansräkningen inom den tid som föreskrivs i 110 § 3 mom. i kommunallagen. Till denna del har lagen inte ändrats.

Kriskommunskriterier 2020

Figur: Kriskommunskriterier 2020 (se bilaga 1)

 

Gula lampor

Kommunallagen innehåller fortfarande gränsvärden som anger att kommunen har en speciellt svår ekonomisk ställning, men kommunerna behöver också bli medvetna om när de befinner sig i riskzonen, dvs. när de ligger nära gränsvärdena. I regeringspropositionen har det också framförts mindre strikta gränsvärden (s.k. gula lampor) som ännu inte leder till ett utvärderingsförfarande, men som anger att kommunen behöver ägna särskild uppmärksamhet åt att analysera sin ekonomi och dess utveckling.

 • Koncernens underskott är minst 500 €/invånare
 • Koncernens årsbidrag i % av avskrivningarna är under 100
 • Inkomstskattesatsen är 1,5 procentenheter högre än genomsnittet
 • Koncernens lån och ansvar överstiger genomsnittet med 25 %
 • Koncernens kalkylerade låneskötselbidrag är mindre än 1,0

Dessa gränsvärden (gula lampor) ger inte upphov till något utvärderingsförfarande.

 

Mer information

På Kommunförbundets webbplats

 • Karta över kommuner som uppfyller nyckeltal för kriskommuner, bakom länken finns det en interaktiv karta, där man kan studera kriskommunskriterierna kommunvis (på finska) 
 • Kriskommunskriterierna ändras till det bättre, blogginlägg av Henrik Rainio, tf direktör för kommunalekonomiska enheten, 5.10.2018 

På webben:

tags
Sari Korento

Förnamn
Sari
Efternamn
Korento
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi