Pensionsutgiftsbaserade avgifter vid överföring av verksamhet

Keva fakturerar kommunerna en pensionsutgiftsbaserad avgift som baserar sig på löpande pensioner som intjänats före år 2005. Medlemssamfund som anslutit sig till Kevas system efter år 2004 betalar ingen avgift, såvida inte ägarna har överfört avgiften till dem. Exempelvis bolag som nu grundas faktureras inte av Keva. Den pensionsutgiftsbaserade avgiften är inte längre en bikostnad till det arbete som utförs.

Det är viktigt att den pensionsutgiftsbaserade avgiften riktas till "rätt" betalare. Det väsentliga är att utgifterna påförs dem som får inkomster avsedda för betalningen av avgifterna. Problemsituationer som kan uppstå för avgiftsbetalarna gäller bland annat:

 • värdkommunsmodellen
 • servicen överförs från kommunen
  • till en samkommun
  • till ett (kommunägt) aktiebolag
  • till ett (icke-kommunägt) aktiebolag
  • till en annan kommun
  • övergång till köpta tjänster
 • utträde ur en samkommun
 • om kommunen ansluter sig som ny medlem till en befintlig samkommun
 • om service övertas till exempel från en samkommun eller värdkommun som verksamhet i egen regi.

I vissa av dessa fall kan kommunen bli tvungen att betala pensionsutgiftsbaserade avgifter två gånger (till exempel i värdkommunsmodellen eller om kommunen ansluter sig som ny medlem i en samkommun). Om en kommun träder ut ur en samkommun eller övertar service i egen regi kan de övriga medlemskommunerna å andra sidan bli tvungna att betala kommunens pensionsutgiftsbaserade avgift. Så kan det gå om saken inte beaktats i avtalen eller i faktureringsgrunderna för servicen. Därför är det viktigt att alltid avtala om de pensionsutgiftsbaserade avgifterna, om verksamheten förändras eller förändringar planeras. Inget avtal alls är ett dåligt alternativ. Keva kan fakturera till exempel värdkommunen eller aktiebolaget i fråga för avgiften om parterna har kommit överens om det.

För kommentarer och råd vänligen kontakta Keva:

- Jarmo Helminen, tfn 020 614 2387
- Katri Tolonen, tfn 020 614 2418
- Arja Kettinen, tfn 020 614 2613

tags
Sari Korento

Sari Korento

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2616
Ansvarsområden
 • sekreterare i bokföringsnämndens kommunsektion
 • ekonomistyrning
 • revision
 • intern kontroll
 • riskhantering