Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Hemkommunsersättningar 2015 för förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Kommunförbundet publicerade 16.5.2014 preliminära uppgifter om antalet elever för beräkningen av hemkommunsersättningarna 2015. Uppgifterna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering. En preliminär beräkning av utgifterna för och inkomsterna från hemkommunsersättningar publicerades 25.11.2014.

​Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. 

Betalningen av hemkommunsersättningarna sköts samordnat i samband med utbetalningen av statsandelarna. På grund av statsandelsreformen (RP 38/2015 rd) ändras också beräkningen av hemkommunsersättningarna 1.1.2015. Hemkommunsersättningens grunddel beräknas inte längre per kommun, utan är den samma (6 226,21 €) för alla kommuner. Graderingen enligt elevens ålder kvarstår, men graderingskoefficienterna ändras enligt följande: 

  • 6-åringar: 0,61 * grunddelen 6 226,31 € = 3 797,99 €
  • 7-12-åringar: 1,00 * grunddelen 6 226,31 €
  • 13-16-åringar: 1,60 * grunddelen 6 226,31 € = 9 961,94 €
     

Hemkommunsersättningen till andra utbildningsanordnare än kommuner är 94 procent av beloppen ovan.

Hemkommunsersättningarna 2015 baserar sig på de uppgifter om elevantalet som uppgetts av utbildningsanordnarna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen per 31.12.2013. Ett sammandrag över elevantalet i respektive kommun finns i navigeringen till höger.

De detaljerade kommunvisa uppgifterna om antalet elever som används vid beräkningen av hemkommunsersättningarna 2015 kan beställas av sanna.lehtonen(at)kommunforbundet.fi. 

tags