Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2013

Kommunförbundet har sommaren 2012 publicerat preliminära beräkningar av statsandelsfinansieringen år 2013. Kalkylerna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering. Kommunförbundets preliminära beräkningar innehåller förhandsuppgifter om statsandelen för kommunal basservice, utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna, statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt hemkommunsersättningarna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Kommunerna bör i sin ekonomiplanering beakta alla dessa poster när statsandelsfinansieringen för 2013 uppskattas i sin helhet.

Du hittar en preliminär kalkyl över hemkommunsersättningarna 2013 i navigeringen till höger.

Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. Hemkommunsersättningen bestäms enligt elevens ålder och hemkommun. Kommunen behöver inte fakturera hemkommunsersättningen själv, utan utgifterna och inkomsterna av hemkommunsersättningen beaktas på central nivå vid utbetalningen av statsandelar. Utgifter för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen.

Hemkommunsersättningar behandlas inte som statsandelar i bokföringen utan presenteras i budgeten som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. Mer information om hur hemkommunsersättningar ska behandlas i kommunens bokföring finns i Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande (93/23.2.2010).

tags