Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Hemkommunsersättningar för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 2014

Kommunförbundet publicerade i september 2013 preliminära kalkyler över hemkommunsersättningarna för år 2014. Kalkylerna är avsedda att utgöra ett stöd för kommunernas ekonomiplanering.

Kommunernas hemkommunsersättningar fattas i december 2013. Du hittar en preliminär kalkyl över hemkommunsersättningarna 2014 som bilaga här under.

Utbildningsanordnaren har rätt till hemkommunsersättning när en elev fullgör sin läroplikt inom förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som anordnas av någon annan kommun än elevens hemkommun. Hemkommunsersättningen bestäms enligt elevens ålder och hemkommun. Kommunen behöver inte fakturera hemkommunsersättningarna själv, utan utgifterna för och inkomsterna av hemkommunsersättningarna beaktas på central nivå vid utbetalningen av statsandelar. Utgifter för hemkommunsersättningar ger ett avdrag och inkomster ger ett tillägg i den statsandel för kommunal basservice som beviljas kommunen.

Hemkommunsersättningar behandlas inte som statsandelar i bokföringen utan presenteras i budgeten som verksamhetsutgifter och verksamhetsinkomster. Mer information om hur hemkommunsersättningar ska behandlas i kommunens bokföring finns i Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 93, 23.2.2010.

tags