Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Kalkyleringsmodell 2013

Kommunens statsandel kan räknas ut med hjälp av en kalkyleringsmodell. Kalkyleringsmodellen utgör ett stöd vid beredningen av budgeten.

Kalkyleringsmodellen har många användningsändamål

Kommunförbundets kalkyleringsmodell är ett praktiskt hjälpmedel för kommunernas ekonomiplanering. Kalkyleringsmodellen är ett utmärkt sätt att uppdatera uppgifter om statsandelen. Modellen gör det lättare att få en överblick av statsandelen som helhet. Samtidigt som man fyller i kalkyleringsmodellen, går man automatiskt igenom alla de olika delområdena av kommunens statsandel.

Det finns två olika slags kalkyleringsmodeller. Den modell som är avsedd för kommunerna omfattar statsandelen som en helhet. Kalkyleringsmodellen för beräkning av finansieringen enligt pris per enhet till huvudmännen är användbar vid beräkningen av finansieringen för utbildning på andra stadiet och yrkeshögskolor. 

1. Kalkyleringsmodell för kommunerna

Kommunernas statsandelsfinansiering består av två delar: statsandelen för kommunal basservice och statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för finansieringen och övriga delfaktorer i statsandelsfinansieringen har delats in i separata tabeller i kalkyleringsmodellen. Uppgifterna överförs automatiskt till tabellen "Sammandrag" som visar det sammanlagda beloppet av kommunens statsandel.

Det finns två olika versioner av kalkyleringsmodellen för kommunerna.

  • En förhandsifylld modell med färdigt ifyllda uppgifter som används vid beräkningen av statsandelen. Användaren kan ändra de förhandsifyllda siffrorna.
  • En blank modell där alla uppgifter som används som grund för statsandelen införs i de färgade cellerna i modellen.

Uppgifterna kan ändras och kompletteras t.ex. då statsandelarna och de kalkylerade kostnaderna uppskattas för kommande år.

Tabellerna i arbetsboken kan också användas separat till exempel för beräkning av de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården eller priset per enhet för gymnasier.

Läs också bifogade ifyllnadsanvisningar. Kalkyleringsmodellens tabeller innehåller också kommentarfält med tilläggsuppgifter om hur statsandelen bestäms.

2. Kalkyleringsmodell för huvudmän

Kalkyleringsmodellen har utvecklats för uppskattning av finansieringen enligt pris per enhet i sin helhet eller delar av den. Kommunerna kan använda delar av kalkyleringsmodellen för att uppskatta finansieringen av t.ex. yrkesutbildning.

Kalkyleringsmodellen för huvudmän kommer att läggas ut på sidorna i slutet av 2012. 

tags