Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Kalkyleringsmodell 2015

Kommunens statsandel kan räknas ut med hjälp av en kalkyleringsmodell. Kalkyleringsmodellen utgör ett stöd vid beredningen av budgeten och gör det lättare att få en överblick av statsandelssystemet som helhet.​

Kommunförbundets kalkyleringsmodell är ett praktiskt hjälpmedel för kommunernas ekonomiplanering. Med kalkyleringsmodellen kan man på ett utmärkt sätt uppdatera sina uppgifter om statsandelen. Modellen gör det lättare att få en överblick av statsandelen som helhet. Samtidigt som man fyller i kalkyleringsmodellen, går man automatiskt igenom alla de olika delområdena av kommunens statsandel.

Kommunernas statsandelsfinansiering består av två delar: statsandelen för kommunal basservice och statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för finansieringen och övriga delfaktorer i statsandelsfinansieringen har delats in i separata tabeller i kalkyleringsmodellen. Uppgifterna överförs automatiskt till tabellen "Sammandrag" som visar det sammanlagda beloppet av kommunens statsandel.

Tabellerna i arbetsboken kan också användas separat till exempel för beräkning av de kalkylerade kostnaderna för åldersstruktur eller priset per enhet för gymnasier.

tags