Statsandelar - Statsandelsberäkningar

Kalkyleringsmodell för statsandelarna 2017

Kommunens statsandel kan räknas ut med hjälp av Kommunförbundets kalkyleringsmodell. Kalkyleringsmodellen utgör ett stöd vid beredningen av budgeten och gör det lättare att få en överblick över statsandelssystemet som helhet.

Kalkyleringsmodellen är ett praktiskt hjälpmedel för kommunernas ekonomiplanering. Modellen gör det lättare att få en överblick över statsandelen som helhet: samtidigt som man fyller i kalkyleringsmodellen går man automatiskt igenom alla de olika delområdena av kommunens statsandelsfinansiering.

Kommunernas statsandelsfinansiering består av två delar: statsandelen för kommunal basservice och statsandelsfinansieringen enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för finansieringen och övriga delfaktorer i statsandelsfinansieringen har delats in i separata tabeller i kalkyleringsmodellen. Uppgifterna överförs automatiskt till tabellen "Sammandrag" som visar det sammanlagda beloppet av kommunens statsandel.
 
Uppgifterna kan ändras och kompletteras till exempel då statsandelarna eller de kalkylerade kostnaderna uppskattas för kommande år.

Tabellerna i arbetsboken kan också användas separat till exempel för beräkning av åldersstrukturens inverkan eller finansieringen enligt pris per enhet för gymnasier.

tags