Användning av derivat

 

Derivat är finansmarknadsinstrument vars ekonomiska värde beror på värdet av respektive underliggande tillgångar. Den underliggande tillgången kan i princip vara nästan vad som helst, men mest används derivat på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknaden.

​Inom derivathandeln byter de underliggande tillgångarna dock vanligen inte ägare. Det innebär att handeln med derivat oftast sker utifrån rättigheter eller skyldigheter att genomföra en affär vid en avtalad tidpunkt.  

Avtalen kan delas in enligt olika principer. Derivat vars underliggande tillgångar, giltighetstid och avtalsvärde har definierats noggrant på förhand, kallas för standardiserade derivat. Handeln med dessa derivat sker på specialiserade börser. Exempel på standardiserade derivat är bland annat futurer. Derivat vars villkor inte har fastställts lika noggrant, och för vilka parterna sinsemellan kan komma överens om villkoren, kallas icke-standardiserade eller OTC-(over the counter)derivat. Sådana är t.ex. avtal om byte av ränta/pris/avkastning, dvs. swappar, som kan ingås med finansiella institut.

Indelningen kan göras i terminer och optioner; dessutom räknas ofta också futurer och swappar till huvudtyperna. Den största skillnaden mellan terminer och optioner är deras bindande verkan. I fråga om terminer förbinder sig båda parter (köparen och säljaren) till att genomföra en transaktion enligt terminsvillkoren, medan det i fråga om optioner endast är säljaren (optionsutfärdaren) som ger ett bindande löfte. Optionsinnehavaren kan alltså fritt besluta om en åtgärd enligt optionsvillkoren ska vidtas eller inte.

Derivaten grupperas också enligt underliggande tillgångar. Såsom konstaterades ovan är de viktigaste grupperna ränte-, aktie-, valuta- och råvaruderivat. Derivat används i huvudsak för hantering och omläggning av skulder, placeringar och till-gångar på grund av rörelser på marknaden. Derivat används också i syfte att uppnå tilläggsinkomster, men en sådan verksamhet kan dock inte anses vara förenlig med kommunernas verksamhetsprinciper. Allmänt taget bör man observera att ett derivat inte är ett separat "magiskt verktyg", utan orsakerna till derivatens värdeändringar och rörelser har alltid samband med förändringar på marknaden för derivatens underliggande tillgångar.

Innan några beslut fattas är det därför viktigt att användaren tar reda på hur produkterna beter sig, hur deras värde bestäms och vilka principer som gäller för handeln. I samband med förändringarna på finansmarknaden har allt mer komplicerade derivat kommit ut på marknaden. Det finns skäl att tillräckligt noggrant sätta sig in i principerna och logiken för de olika instrumenten. Basprodukterna räcker oftast till för att täcka de kommunala aktörernas behov. 

 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut