Beslut om placeringar i kommuner och samkommuner -publikation

 

Genom en ändring av kommunallagen (81/2002, 13 §) ökades fullmäktiges uppgifter till att även fatta beslut om grunderna för placeringsverksamheten. Lagändringen trädde i kraft 1.3.2002.

I motiveringarna till lagen indelas kommunens placeringsverksamhet i sådan placeringsverksamhet som stöder kommunens verksamhet och sådan som hänför sig till placering av kassamedel. Lagändringen poängterar fullmäktiges roll som beslutsfattare i placeringsfrågor. Fullmäktige bör ta ställning till såväl överföring av behörigheten som grunderna för placeringen av kassamedlen.

På basen av ändringen av kommunallagen har en publikation med en kortversion på svenska uppgjorts vid Kommunförbundet. Publikationen (på finska) består av en promemoria och en bilaga. Promemorian är avsedd att stödja beredningen av de beslut som berör placeringsverksamheten samt föredragningen av dessa beslut i kommunens beslutande organ. Bilagan utgör ett exempel på ett fullmäktigebeslut om grunderna i placeringsverksamheten.

På finska: Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen

Julkaisussa on käsitelty sekä toimialasijoittamista että kassavarojen sijoittamista. Kumpaakin osa-aluetta tarkastellaan sijoitusvälineiden, tuoton, riskien hallinnan ja päätöksenteon näkökulmista. Myös toimeksiantosopimukseen perustuvaa sijoitustoimintaa on selvitetty lyhyesti.

lateral-image-left
tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut