HD:s beslut: Nordeas ensidiga höjning av marginalerna på kommunernas lån ledde till förlikning

 

HD:s beslut: Nordeas ensidiga höjning av marginalerna på kommunernas lån ledde till förlikning : Ensidig justering av ränta eller räntemarginal på lån från penninginstitut

Nordea Bank Finland Ab har meddelat att banken med hänvisning till dyrare medelanskaffning höjer marginalerna på kommunernas lån med rörlig ränta och lån med rörlig ränta som kommunerna garanterat. Innan räntejusteringar godkänns eller lån sägs upp bör kommunerna, samkommunerna och dottersamfund bedöma om banken på basis av kreditvillkoren och anbuden har rätt att ensidigt kräva höjning av räntemarginalen eller räntan. Om höjningskravet inte kan anses berättigat är det motiverat att reklamera. 
 
I detta cirkulär behandlas grunderna för en reklamation. Kommunförbundet uppmanar mottagarna att utan dröjsmål vidarebefordra cirkuläret också till styrelser eller motsvarande organ i kommunernas och samkommunernas dottersamfund för eventuella åtgärder i ärendet.

****

Nordeas ensidiga höjning av marginalerna på kommunernas lån ledde till förlikning

Ett tvistemål, som varit anhängigt i högsta domstolen, mellan vissa kommuner, kommunernas dottersammanslutningar och Nordea om en höjning av räntemarginalen på kommunala lån har lett till förlikning.

I enlighet med förlikningsavtalet återkallar Nordea beslutet att höja marginalerna på kärandenas, dvs. kommunernas och de kommunala dottersammanslutningarnas lån och betalar tillbaka de belopp som debiterats på basis av förhöjningarna. Dessutom har man kommit överens om en process som ger möjlighet att efter en särskilt fastställd tidpunkt justera marginalen på vissa lån så att de är förenliga med gängse marknadspris. Kommunerna och kommunernas sammanslutningar återkallar för sin del sina besvär hos högsta domstolen.

Ärendet som varit anhängigt i högsta domstolen avslutas nu med förlikning och högsta domstolen ger därför inte någon dom i målet.

 

Mer information på Kommunförbundets webbplats:

tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut