Klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet

De senaste ändringarna i insamlingen av uppgifter: för statistikåret 2015

Förändringarna angående uppgiftsinsamlingen och uppgiftsinnehållet i statistiken över ekonomi och verksamhet publiceras i fortsättningen på Statistikcentralens webbsidor.

Publikationen Klassificeringarna för statistik över ekonomi och verksamhet uppdateras inte längre av Kommunförbundet. Uppgiftsinnehållets beskrivningar och definitioner finns tillgängliga på adressen (på finska): 

http://tilastokeskus.fi/keruu/kuntien-taloustilastojen-uudistus.html 

För statistikåren 2012-2014

Statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 

Affärsverkets finanseringsanalys, tabell 12

I statistiken över ekonomi och verksamhet, tabell 12 (Affärsverkets finansieringsanalys), läggs till en ny rad: Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital (5050). I tabell 16 (Affärsverkets balansräkning) läggs till följande nya rader: Förvaltade medel (2050) bland balansräkningens aktiva och Förvaltat kapital (7550) bland balansräkningens passiva.

Verksamhetsuppgifter om sociala tjänster, tabell 54

Precisering till statistikföringen av dagvårdsverksamhet (verksamheten inom sociala tjänster)

Allt fler kommuner har övergått till dagvårdsavgifter som baserar sig på antalet timmar per månad. Avgifterna har då i högre grad kunnat graderas. Antalet barn i hel- och halvdagsvård (uppgiftsklasserna 204 och 205) kan nu också indelas enligt antalet timmar per månad. Kommunen kan då utgå från den gamla gränsen (heldagsvård = över 5 timmar per dag) eller den nya månatliga gränsen (heldagsvård = över 107,5 timmar i månaden). Det timantal som utgör grunden för dagvårdsavgifterna får ändå inte blandas in i statistiken, eftersom de gränser som tillämpas i statistiken är de som angetts i klassificeringen!

Som heldagsvård räknas vård (exkl. föreskoleundervisning) som överskrider 5 timmar per dag eller 107,5 timmar per månad. Som halvdagsvård räknas en vårdtid på högst 5 timmar per dag eller högst 107,5 timmar per månad. Timmarna räknas enligt de på förhand överenskomna timmarna. 

Anstaltstjänster och serviceboende för åldringar: Åldersindelningen slopas

  • Åldersindelningen i anstaltstjänsterna för åldringar slopas (raderna 220 110–220 170)
  • Åldersindelningen i serviceboende för åldringar slopas (raderna 240 110–240 170)
  • Åldersindelningen i intensifierat serviceboende för åldringar slopas (raderna 240 193–240 197)

Hemservice och stöd för närståendevård: Åldersindelningen preciseras

  • Åldersindelningen inom hemservicen preciseras genom att den nuvarande åldersklassen 75–84-åringar delas upp i två klasser: 75–79-åringar och 80–84-åringar (raderna 235 134 och 235 340)
  • Åldersindelningen för klienter som sköts med stöd för närståendevård preciseras genom att den nuvarande åldersklassen 75–84-åringar delas upp i två klasser: 75–79-åringar och 80–84-åringar (rad 240 617)

Arbetsverksamhet för handikappade, klienter inom verksamheten 31.12 

Arbetsverksamhet för handikappade är verksamhet i syfte att bevara och främja en persons funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som på grund av handikapp inte har förutsättningar att delta i eller söka sig till vanligt arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsverksamhet ordnas vid arbets- och verksamhetscentraler som drivs av kommuner och samkommuner och på vanliga arbetsplatser i form av s.k. öppen arbetsverksamhet. Typisk arbetsverksamhet är textil- och träarbete samt montering och packning som underleverans för företag. 

Det uppstår inget arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen mellan den som deltar i arbetsverksamheten och den som ordnar den. Utkomsten för dem som deltar i arbetsverksamhet baserar sig huvudsakligen på förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Därutöver kan flitpenning eller motsvarande ersättning betalas. Arbetsverksamheten ordnas med stöd av 27 e § i socialvårdslagen och 2 § 4 punkten i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. En klient som deltar i arbets- och dagverksamhet kan i verksamhetsstatistiken bokföras som klient inom både arbets- och dagverksamheten.

Dagverksamhet för handikappade, klienter inom verksamheten 31.12

Dagverksamhet för handikappade är verksamhet som ordnas utanför hemmet för att stödja den handikappade i att klara sig självständigt och för att främja sociala kontakter. I dagverksamheten kan ingå till exempel matlagning, motion, diskussioner, kreativ verksamhet och träning av sociala färdigheter.

Dagverksamhet för handikappade ordnas för gravt handikappade personer som på grund av sitt handikapp inte har förutsättningar att arbeta eller delta i arbetsverksamhet enligt 27 e § i socialvårdslagen.

Utkomsten för dem som deltar i dagverksamhet baserar sig huvudsakligen på förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Flitpenning eller motsvarande ersättning betalas inte till dem som deltar i dagverksamhet. Dagverksamheten ordnas med stöd av 8 b § i lagen om service och stöd på grund av handikapp och 2 § 4 punkten i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

En klient som deltar i arbets- och dagverksamhet kan i verksamhetsstatistiken bokföras som klient inom både arbets- och dagverksamheten.

Särskilda uppgifter om kommunens ekonomi, tabell 07 

Småa projekt

Utgifter från småskaliga projekt vid medborgarinstitutens fria bildningsarbeten samlas inte längre in i fortsättningen (radnummer 830 9390)  

Servicesedlarnas utgifter

Med servicesedel avses en förbindelse som kommunen beviljat en person som är berättigad till en social- och hälsovårdstjänst och genom vilken kommunen förbinder sig att, upp till ett belopp som kommunen bestämt på förhand, ersätta serviceproducenten för kostnaderna för tjänsten. När tjänster tillhandahålls med servicesedel betalar klienten ingen klientavgift till kommunen.

Servicesedlar inom hemvården

Till utgifterna för servicesedlar inom hemvården räknas utgifterna för servicesedlar inom hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst omfattar hemvårdshjälp samt sådana stödtjänster inom hemtjänsten som hjälper klienterna att klara sig hemma, såsom färd- och ledsagartjänster, måltids-, bad- och städservice, klädvård, trygghetsservice, snöröjningshjälp samt kvälls- och nattpatrullering. Hemsjukvård omfattar hälso- och sjukvårdstjänster som ges hemma.

Servicesedlar inom serviceboende  

Utgifter för servicesedlar som beviljats för serviceboende (både deldygns- och heldygnsboende). I serviceboende kan servicesedlar beviljas för vård- och omsorgstjänster och för städ-, trygghets- och andra stödtjänster.

Servicesedlar inom hälso- och sjukvården

Tjänster inom den öppna hälso- och sjukvården, bäddavdelningsvården samt mun- och tandvården, vilka tillhandahålls med servicesedlar. Utgifterna för servicesedlar inom hemsjukvården ingår i utgifterna för servicesedlar inom hemvården.

Övriga utgifter för servicesedlar

Övrig verksamhet som tillhandahålls med servicesedlar och som inte ingår i servicesedelutgifterna för hemvård, serviceboende och hälso- och sjukvård.  

Kommunernas kvartalsstatistik och bokslutsprognoser revideras  

Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi och Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser kommer att revideras och slås ihop. Det innebär att uppgifterna från 1–3 kvartalet samlas in genom ett urval som omfattar 80 kommuner och 75 samkommuner och att de tidigare bokslutsprognoserna ersätts med en insamling av uppgifter för det sista kvartalet, vilken omfattar alla fastlandskommuner och samkommuner. I den ekonomiska kvartalsstatistiken införs utöver samkommuner också affärsverk. De kommuner och samkommuner som ingår i urvalet ska ge uppgifter också om sina affärsverk.

Till urvalet för de tre första kvartalen väljs de kommuner och samkommuner som har de största verksamhetsutgifterna (29 kommuner och 27 samkommuner). De övriga 51 kommunerna och 48 samkommunerna väljs genom ett slumpmässigt urval som baserar sig på verksamhetsutgifternas storlek. Genom den här metoden säkras att estimaten är rättvisande.

 Insamlingen för det sista kvartalet gäller alla fastlandskommuner och samkommuner!

Resultaten för kvartalsstatistikens mellankvartal och sista kvartal publiceras som uppgifter på nationell nivå, dvs. uppgifter ges inte ut om enskilda kommuner.

Den nya insamlingen av uppgifter gäller från början av 2013. Uppgifterna för bokslutsprognosen 2012 (från statistikåret 2012) samlas in och publiceras liksom tidigare i början av 2013. Uppgifterna för det första kvartalet 2013 samlas in i huvudsak i april, då den nya insamlingen inleds. Tidsfristen för att lämna in uppgifter är 6 veckor efter respektive kvartal.

Statistikcentralen kommer i oktober 2012 att informera de utvalda kommunerna och samkommunerna om insamlingen av uppgifter. Datainnehållet i insamlingen framgår av bilagan.

tags
Mikko Mehtonen

Förnamn
Mikko
Efternamn
Mehtonen
Utvecklingschef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2645
Mobiltelefon
+358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet
  • produktivitet och effekt
  • kostnadsberäkning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Statistiksakkunniga