Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin

I kommunsektorn är livskraft ett relativt nytt och mångfasetterat begrepp. Ett centralt element är en effektiv och fungerande närings- och servicestruktur som lockar och engagerar företag, organisationer och människor i olika åldrar.

Livskraften är ofta kopplad till ett område större än kommunen och till hela Finlands förmåga att växa och uppnå framgång. Kommunens uppgift att utöka sin egen och regionens livskraft innebär många utmaningar. Vissa faktorer har en enskild kommun nästan inga möjligheter att påverka. En enskild kommun kan till exempel inte bidra till att främja exportindustrin när den globala efterfrågan är svag.

Det finns ändå många faktorer som de kommunala och regionala aktörerna kan påverka. Hit hör till exempel att skapa en lockande verksamhets- och investeringsmiljö samt en innovativ och utvecklingsinriktad kommunorganisation.

Om landskaps- och vårdreformen går igenom blir kommunernas ekonomiska spelrum mindre och den relativa skuldsättningen ökar. Det minskar kommunernas möjligheter att finansiera de investeringar som behövs för grundläggande reparationer och tillväxt – investeringar som är nödvändiga också för livskraften. Å andra sidan kan man anta att kommunekonomin i viss utsträckning blir mer förutsägbar när social- och hälsovårdskostnaderna överförs till landskapen.

Kommunernas skatteinkomstunderlag, statsandelssystemet, finansieringsriskerna samt helhetens funktionsduglighet och kontrollen över den kommer i vilket fall som helst att ligga på följande regerings bord, men också kommunerna kommer att få ta ställning till dessa frågor i sina livskraftsdiskussioner.

I samband med Kommunförbundets ekonomi- och finansieringsforum 13.2.2019 har förbundet gett ut publikationen Elinvoima, kasvu ja työllisyys kuntatalouden haasteina (Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin). Publikationen behandlar delfaktorer i livskraften, särskilt ur kommunalekonomiskt perspektiv, och syftar till att föra fram tankar om de möjligheter och utmaningar som är förknippade med livskraft. Publikationen är i första hand avsedd för kommunernas förtroendevalda, övriga beslutsfattare och ekonomiska experter. 

Ladda kostnadsfri Livskraft, tillväxt och sysselsättning som utmaningar för den kommunala ekonomin -publikation här.

tags
Jari Vaine

Jari Vaine

Sakkunnig, finansiering
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Ansvarsområden
  • finansmarknaden och reglering
  • skuldfinansiering och alternativa finansieringsmodeller
  • placeringsverksamhet
  • derivat
  • betalningsförmedling och likviditet
  • samarbete mellan finansiella institut