Samarbetet mellan kommunerna och staten

Vid förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna behandlar man lagstiftning som gäller kommunerna, principiellt betydelsefulla och omfattande frågor som gäller kommunal förvaltning och ekonomi. Förfarandet har fastställts genom förordning (596/2015). Förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna tillämpas i samband med kommunekonomiprogrammet och behandlingen av frågor som gäller kommunerna vid delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning.

Vid finansministeriet finns ett samarbets- och förhandlingsorgan för statsförvaltningen och Finlands Kommunförbund. Organet går under namnet delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek). I delegationen ingår även representanter för undervisnings- och kulturministeriet samt social och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.

Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning har till uppgift att behandla:

  • utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas
  • statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin
  • regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet
  • kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna
  • andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

Delegationen har en ekonomisektion och en utvärderingssektion som bereder ärenden. Ekonomisektionen bereder utvecklingsprognosen för kommunekonomin, och utvärderingssektionen samordnar och förenhetligar utvärderingen av den basservice som kommunerna ordnar. Utvärderingssektionen bereder en utvärderingsplan för basservicen som omfattar regeringsperioden, och den kompletteras årligen.

Delegationens sammanställning undet tiden 15.1.2021-14.1.2024:

Finansminiteriet:

kommunminister Sirpa Paatero 
(understatssekreterare Päivi Nerg)

avdelningchef Jani Pitkäniemi 
(regeringsråd Minna-Marja Jokinen) 

budgetchef Sami Yläoutinen 
(biträdande budgetchf Annika Klimenko) 

konsultativ tjänsteman Niina Huotari 
(budgetchf Tero Tyni) 

Social- och hälsovårdsministeriet: 

avdelningschef Kari Hakari 
(avdelningschef Satu Koskela) 

Undervisnings- ja kulturministeriet: 

avdelningschef Eeva-Riitta Pirhonen 
(konsultativ tjänsteman Timo Ertola) 

Finlands Kommunförbund: 

verkställande direktör Minna Karhunen 
(direktör för lagärenden Juha Myllymäki) 

vice verkställande direktör Timo Reina 
(direktör Jarkko Huovinen) 

vice verkställande direktör Hanna Tainio
(direktör Tarja Myllärinen)

direktör Terhi Päivärinta
(sakkunnig Päivi Väisänen-Haapanen)

direktör, kommunalekonomi Ilari Soosalu
(ledande jurist Arto Sulonen)

chefekonom Minna Punakallio
(utvecklingschef Sanna Lehtonen)

               

Läs mer på webben:

tags