Kommunalekonomin och staten

Samarbetet mellan kommunerna och staten

Vid förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna behandlar man lagstiftning som gäller kommunerna, principiellt betydelsefulla och omfattande frågor som gäller kommunal förvaltning och ekonomi. Förfarandet har fastställts genom förordning (596/2015). Förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna tillämpas i samband med kommunekonomiprogrammet och behandlingen av frågor som gäller kommunerna vid delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning.

Vid finansministeriet finns ett samarbets- och förhandlingsorgan för statsförvaltningen och Finlands Kommunförbund. Organet går under namnet delegationen för kommunal ekonomi och kommunal förvaltning (Kuthanek). I delegationen ingår även representanter för undervisnings- och kulturministeriet samt social och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund.

Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning har till uppgift att behandla:

  • utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning medan planerna och projekten utarbetas
  • statens budgetförslag till de delar det gäller den kommunala ekonomin
  • regeringspropositioner som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning innan propositionerna behandlas i statsrådet
  • kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna
  • andra viktiga ärenden som gäller kommunernas ekonomi och förvaltning.

Delegationen har en ekonomisektion och en utvärderingssektion som bereder ärenden. Ekonomisektionen bereder utvecklingsprognosen för kommunekonomin, och utvärderingssektionen samordnar och förenhetligar utvärderingen av den basservice som kommunerna ordnar. Utvärderingssektionen bereder en utvärderingsplan för basservicen som omfattar regeringsperioden, och den kompletteras årligen.

Delegationens sammanställning:

Finansministeriet

* kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero
 (suppleant Sami Yläoutinen, finanspolitisk samordnare)

* överdirektör, avdelsninschef Jani Pitkäniemi
(suppleant Auli Valli-Lintu, regeringsråd)

* budgetchef Hannu Mäkinen
(suppleant Juha Majanen, biträdande budgetchef)

* budgetråd Jouko Narikka
(suppleant Assi Aalto, finanssekreterare)

Social- och hälsovårdsministeriet

* avdelningschef Tuija Kumpulainen
(suppleant Pasi Pohjola, direktör)

Undervisnings- ja kulturministeriet

* avdelningschef Eeva-Riitta Pirhonen
(suppleant Timo Ertola, finanssekreterare)

Finlands Kommunförbund

* verkställande direktör Minna Karhunen
(suppleant Juha Myllymäki, ledande jurist)

* vice verkställande direktör Timo Reina
(suppleant Jarkko Huovinen, direktör, regioner och samhällen)

* vice verkställande direktör Hanna Tainio
 (suppleant Tarja Myllärinen, direktör, social- och hälsovård)

* direktör, undervisning och kultur Terhi Päivärinta
(suppleant Päivi Väisänen-Haapanen, sakkunnig)

* direktör, kommunalekonomi Ilari Soosalu
(suppleant Arto Sulonen, direktör för lagärenden)                                       

* chefsekonomist Minna Punakallio
(suppleant Sanna Lehtonen, utvecklingschef)

Statsrådet har utnämnt kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero till ordförande för delegationen och finanspolitisk samordnare Sami Yläoutinen till viceordförande. Konsultativa tjänstemannen Anu Hernesmaa är generalsekreterare för delegationen vid Finansministeriet.

 

Läs mer på webben:

tags