Kommunalekonomisk statistik

Kommunernas skatteprocentsatser

På grund av olika slags avdrag motsvarar kommunernas inkomstskattesatser (den nominella skattegraden) inte den verkliga skattegraden i kommunerna. Man talar om effektiv skattegrad, som är den debiterade kommunalskattens förhållande till förvärvsinkomsterna.

I kommunalbeskattningen görs avdrag från de skattepliktiga förvärvsinkomsterna. Sådana avdrag är bland annat resekostnadsavdrag, avdrag för inkomstens förvärvande, förvärvsinkomstavdrag och grundavdrag. Efter dessa olika avdrag får man den beskattningsbara inkomsten, som beskattas enligt kommunens inkomstskattesats.
 
Därefter görs avdrag från skatten, varvid man får den kommunalskatt som ska debiteras. Avdrag som görs från skatten är bland annat arbetsinkomstavdrag, hushållsavdrag och underskottsgottgörelse för räntor på bolån. Mer information om avdragen finns på Skatteförvaltningens webbplats (länk till höger).
 
Avdragen i kommunalbeskattningen beror på skattebetalarens inkomstnivå. Avdragen är större vid lägre inkomstnivåer, varvid den effektiva skattegraden är lägre.

I den bifogade Excel-filen presenteras kommunernas inkomstskattesatser och effektiva skattegrader för åren 2016–2017. Prognoserna för den effektiva skattegraden 2016 och 2017 baserar sig på Kommunförbundets beräkningar. Enskilda kommuner kan väljas uppe i vänstra hörnet i det första mellanbladet.

För de nya kommuner som bildats 2011–2017 har inkomstskattesatsen och den effektiva skattegraden beräknats enligt medelvärdet för de sammanslagna kommunerna. Till exempel i fråga om Euraåminne har inkomstskattesatserna och de effektiva skattegraderna beräknats enligt medelvärdet för Euraåminne och Luvia redan innan den nya kommunen bildades, dvs. i praktiken fr.o.m. år 2011.

På sidorna behandlar vi följande frågor:

tags